KAPITĀLSABIEDRĪBAS AKCIONĀRA SAPULCĒS PIEŅEMTIE LĒMUMI

<

Italian Trulli

KAPITĀLSABIEDRĪBAS AKCIONĀRA SAPULCĒS PIEŅEMTIE LĒMUMI

(pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3.punkta “i” apakšpunktu)

1. 2020.gada 6.janvārī notikušajā kārtējā akcionāra sapulcē jautājumā par akcionāra piekrišanas saņemšanu līguma slēgšanai par divu autobusu iegādi iepirkuma “Lietotu autobusu iegāde”, identifikācijas Nr. ASDS/2019/84, ietvaros pieņemts lēmums:

- dot piekrišanu AS “Daugavpils satiksme” valdei slēgt līgumu par divu lietotu autobusu iegādi par kopējo summu EUR 79 400.00 (septiņdesmit deviņi tūkstoši četri simti euro) bez 21% PVN ar SIA “ARDEN TRADE”, reģistrācijas Nr. 41503058506, juridiskā adrese Saules ielā 10-10, Daugavpilī.

2. 2020.gada 24.janvārī notikušajā kārtējā akcionāra sapulcē jautājumā par akcionāra piekrišanas saņemšanu līguma slēgšanai par elektroenerģijas iegādi iepirkuma “Elektroenerģijas iegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām”, identifikācijas Nr. ASDS/2019/83, ietvaros pieņemts lēmums:

- dot piekrišanu AS “Daugavpils satiksme” valdei slēgt līgumu par elektroenerģijas iegādi par kopējo summu EUR 157 940.46 (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro 46 centi) bez 21% PVN ar SIA “IGNITIS LATVIJA”, reģistrācijas Nr.40103642991, juridiskā adrese Cēsu ielā 31 k-2, Rīgā.

3. 2020.gada 24.janvārūī notikušajā kārtējā akcionāra sapulcē jautājumā par akcionāra piekrišanas saņemšanu vispārīgās vienošanās slēgšanai par dīzeļdegvielas iegādi atklātā konkursa „Dīzeļdegvielas piegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” un AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām”, identifikācijas Nr. DPD 2019/138, 5.DAĻA: “Dīzeļdegvielas piegāde AS ,,Daugavpils satiksme” vajadzībām” ietvaros pieņemts lēmums:

- dot piekrišanu AS “Daugavpils satiksme” valdei slēgt vispārīgo vienošanos par dīzeļdegvielas iegādi par kopējo summu EUR 1 000 000.00 (viens miljons euro 00 centi) bez 21% PVN ar:

  • SIA “Circle K Latvia”, reģistrācijas Nr.40003064094, juridiskā adrese Duntes ielā 6, Rīgā (vidējā dīzeļdegvielas vairumtirdzniecības cena EUR 0.871 un nemainīgā atlaides likme procentos 1.7);
  • SIA “Ingrid A”, reģistrācijas Nr.41503003476, juridiskā adrese Vaļņu ielā 2, Daugavpilī (vidējā dīzeļdegvielas vairumtirdzniecības cena EUR 0.8446 un nemainīgā atlaides likme procentos 5);
  • SIA “Straujupīte”, reģistrācijas Nr.40003595417, juridiskā adrese Rīgas Veclaicenes šosejas 37.km, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā (vidējā dīzeļdegvielas vairumtirdzniecības cena EUR 0.8168 un nemainīgā atlaides likme procentos 5).

4. 2020.gada 14.februārī notikušajā ārkārtas akcionāra sapulcē jautājumā par „Akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi” jaunas redakcijas saskaņošanu pieņemts lēmums:

- saskaņot AS “Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus jaunajā redakcijā.

5. 2020.gada 14.februārī notikušajā ārkārtas akcionāra sapulcē jautājumā par akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” rīcības plāna un budžeta plāna 2020.gadam apstiprināšanu pieņemts lēmums:

- apstiprināt AS ,,Daugavpils satiksme” budžeta plānu un rīcības plānu 2020.gadam.

6. 2020.gada 14.februārī notikušajā ārkārtas akcionāra sapulcē jautājumā par akcionāra piekrišanas saņemšanu AS “Daugavpils satiksme” pamatkapitāla palielināšanai un grozījumu veikšanai Statūtos pieņemts lēmums:

- apstiprināt AS “Daugavpils satiksme” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, palielinot pamatkapitālu par EUR 1 605 882.00, ieguldījumu veicot naudā.

- apstiprināt AS “Daugavpils satiksme” pamatkapitālu EUR 2 911 580.00 apmērā;

- apstiprināt grozījumus AS “Daugavpils satiksme” statūtos un statūtu jauno redakciju;

- uzlikt par pienākumu AS “Daugavpils satiksme” valdei iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram par pamatkapitāla izmaiņām un statūtu jauno redakciju.