Par kārtējās akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu

Sakarā ar nepieciešamību saņemt akcionāra piekrišanu budžeta plāna un iepirkumu plāna

2019.gada grozījumu apstiprināšanai, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde

paziņo par kārtējās akcionāra sapulces, kura sasaukta  2019.gada 21.oktobrī plkst. 10:00,

izmaiņām darba kārtībā, papildinot to ar trešo jautājumu:

3. Akcionāra piekrišanas saņemšana budžeta plāna un iepirkuma plāna 2019.gadam grozījumu apstiprināšanai.