Par kārtējās akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu

Sakarā ar nepieciešamību saņemt akcionāra piekrišanu vispārīgās

vienošanās noslēgšanai par dīzeļdegvielas iegādi AS “Daugavpils satiksme”

vajadzībām, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde paziņo

par kārtējās akcionāra sapulces, kura sasaukta  2020.gada 24.janvārī plkst. 09:00,

izmaiņām darba kārtībā, papildinot to ar trešo jautājumu:

3. Akcionāra piekrišanas saņemšana vispārīgās vienošanās slēgšanai

par dīzeļdegvielas iegādi atklātā konkursa Dīzeļdegvielas piegāde

SIA “Daugavpils autobusu parks” un AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām”,

identifikācijas Nr. DPD 2019/138, 5.DAĻA: “Dīzeļdegvielas piegāde

AS ,,Daugavpils satiksme” vajadzībām”  ietvaros.