Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļu,

nolūkā panākt efektīvu Kohēzijas fonda projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā”

īstenošanu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 216.kab.,

2019.gada 30.septembrī plkst. 09:30 ar šādu darba kārtību:

1.      Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.      Akcionāra piekrišanas saņemšana aizdevuma līguma parakstīšanai ar Valsts kasi par kopējo summu

2 727 648.00 (divi miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi euro 00 centi) EUR

Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” īstenošanai.