Paziņojums par kārtējās akcionāra sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma

96.panta pirmo daļu, 101.panta pirmo daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde

sasauc kārtējo akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 216.kab.,

2020.gada 6.janvārī plkst. 10:00 ar šādu darba kārtību:

1.      Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.      Akcionāra piekrišanas saņemšana līguma slēgšanai par

divu autobusu iegādi iepirkuma "Lietotu autobusu iegāde",

identifikācijas Nr.ASDS/2019/84, ietvaros.