Aktualitātes

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma

  101.panta pirmo daļu, ievērojot AS “Daugavpils satiksme” Statūtu 13.1.punkta nosacījumus, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 216.kab., 2020.gada 17.martā plkst. 10:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana AS “Daugavpils satiksme” piederošā nekustamā īpašuma – zemes gabala un uz tās esošās ēkas Višķu ielā 17C, Daugavpilī, atsavināšanai.

  3. Akcionāra piekrišanas saņemšana AS “Daugavpils satiksme” piederošā nekustamā īpašuma – zemes gabala Vasarnīcu ielas rajonā, Daugavpilī, atsavināšanai.

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka pagaidu pietura “Arodu iela”, kas atrodas Arodu un A. Pumpura ielas krustojumā, tiks slēgta no š.g. 01.marta. Tuvākā pietura autobusu maršrutiem Nr. 3; 3C; 20 un 20A atrodīsies Varšavas ielā, pretī medicīniskajam centram “Dinas”.

  Uzziņas pa tālr. +371 65425270

  AS "Daugavpils satiksme"

 • <

  KAPITĀLSABIEDRĪBAS AKCIONĀRA SAPULCĒS PIEŅEMTIE LĒMUMI

  (pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmās daļas 3.punkta “i” apakšpunktu)

  1. 2020.gada 6.janvārī notikušajā kārtējā akcionāra sapulcē jautājumā par akcionāra piekrišanas saņemšanu līguma slēgšanai par divu autobusu iegādi iepirkuma “Lietotu autobusu iegāde”, identifikācijas Nr. ASDS/2019/84, ietvaros pieņemts lēmums:

  - dot piekrišanu AS “Daugavpils satiksme” valdei slēgt līgumu par divu lietotu autobusu iegādi par kopējo summu EUR 79 400.00 (septiņdesmit deviņi tūkstoši četri simti euro) bez 21% PVN ar SIA “ARDEN TRADE”, reģistrācijas Nr. 41503058506, juridiskā adrese Saules ielā 10-10, Daugavpilī.

  2. 2020.gada 24.janvārī notikušajā kārtējā akcionāra sapulcē jautājumā par akcionāra piekrišanas saņemšanu līguma slēgšanai par elektroenerģijas iegādi iepirkuma “Elektroenerģijas iegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām”, identifikācijas Nr. ASDS/2019/83, ietvaros pieņemts lēmums:

  - dot piekrišanu AS “Daugavpils satiksme” valdei slēgt līgumu par elektroenerģijas iegādi par kopējo summu EUR 157 940.46 (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro 46 centi) bez 21% PVN ar SIA “IGNITIS LATVIJA”, reģistrācijas Nr.40103642991, juridiskā adrese Cēsu ielā 31 k-2, Rīgā.

  3. 2020.gada 24.janvārūī notikušajā kārtējā akcionāra sapulcē jautājumā par akcionāra piekrišanas saņemšanu vispārīgās vienošanās slēgšanai par dīzeļdegvielas iegādi atklātā konkursa „Dīzeļdegvielas piegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” un AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām”, identifikācijas Nr. DPD 2019/138, 5.DAĻA: “Dīzeļdegvielas piegāde AS ,,Daugavpils satiksme” vajadzībām” ietvaros pieņemts lēmums:

  - dot piekrišanu AS “Daugavpils satiksme” valdei slēgt vispārīgo vienošanos par dīzeļdegvielas iegādi par kopējo summu EUR 1 000 000.00 (viens miljons euro 00 centi) bez 21% PVN ar:

  SIA “Circle K Latvia”, reģistrācijas Nr.40003064094, juridiskā adrese Duntes ielā 6, Rīgā (vidējā dīzeļdegvielas vairumtirdzniecības cena EUR 0.871 un nemainīgā atlaides likme procentos 1.7);

  SIA “Ingrid A”, reģistrācijas Nr.41503003476, juridiskā adrese Vaļņu ielā 2, Daugavpilī (vidējā dīzeļdegvielas vairumtirdzniecības cena EUR 0.8446 un nemainīgā atlaides likme procentos 5);

  SIA “Straujupīte”, reģistrācijas Nr.40003595417, juridiskā adrese Rīgas Veclaicenes šosejas 37.km, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā (vidējā dīzeļdegvielas vairumtirdzniecības cena EUR 0.8168 un nemainīgā atlaides likme procentos 5).

  4. 2020.gada 14.februārī notikušajā ārkārtas akcionāra sapulcē jautājumā par „Akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi” jaunas redakcijas saskaņošanu pieņemts lēmums:

  - saskaņot AS “Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus jaunajā redakcijā.

  5. 2020.gada 14.februārī notikušajā ārkārtas akcionāra sapulcē jautājumā par akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” rīcības plāna un budžeta plāna 2020.gadam apstiprināšanu pieņemts lēmums:

  - apstiprināt AS ,,Daugavpils satiksme” budžeta plānu un rīcības plānu 2020.gadam.

  6. 2020.gada 14.februārī notikušajā ārkārtas akcionāra sapulcē jautājumā par akcionāra piekrišanas saņemšanu AS “Daugavpils satiksme” pamatkapitāla palielināšanai un grozījumu veikšanai Statūtos pieņemts lēmums:

  - apstiprināt AS “Daugavpils satiksme” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, palielinot pamatkapitālu par EUR 1 605 882.00, ieguldījumu veicot naudā.

  - apstiprināt AS “Daugavpils satiksme” pamatkapitālu EUR 2 911 580.00 apmērā;

  - apstiprināt grozījumus AS “Daugavpils satiksme” statūtos un statūtu jauno redakciju;

  - uzlikt par pienākumu AS “Daugavpils satiksme” valdei iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram par pamatkapitāla izmaiņām un statūtu jauno redakciju.

 • Cienījamie autovadītāji!

  Sakarā ar to, ka 2020.gada 5.februārī AS "Daugavpils satiksme" uzsāk pasažieru pārvadāšanu

  tramvaju III maršruta jaunajā posmā, atgādinām autovadītājiem, ka uz ceļa tramvajam ir braukšanas priekšroka.

  Autovadītāji, esiet īpaši piesardzīgi 18.Novembra ielas posmā no Vasarnīcu līdz Veselības ielai!

  CSN 127.punkts: “Ja luksofora signāli atļauj braukt vienlaikus tramvajam un bezsliežu transportlīdzekļiem,

  priekšroka ir tramvajam neatkarīgi no tā braukšanas virziena.”

  CSN 134.punkts: “Vienādas nozīmes ceļu krustojumā, kā arī nevienādas nozīmes ceļu krustojumā,

  ja transportlīdzekļi atrodas uz savstarpēji vienādas nozīmes ceļa,

  tramvaja vadītājam neatkarīgi no tā braukšanas virziena ir priekšroka attiecībā pret bezsliežu transportlīdzekļu vadītājiem.”

  Ar cieņu,

  AS “Daugavpils satiksme”

 • 2020.gada 5.februārī AS "Daugavpils satiksme" uzsāks pasažieru pārvadāšanu tramvaju III maršruta jaunajā posmā.

  JaunoIIImaršrutatramvajakustības sarakstu skatīties šeit

  Cietoksnis - Stropi

  Stropi - Cietoksnis

 • 2018. gada martā tika uzsākti būvdarbi tramvaju līnijas jaunbūvei 18.Novembra ielas posmā no

  Vasarnīcu ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai (2.26 km). Būvdarbi ir noslēgušies, objekts ir pieņemts ekspluatācijā.

  2020.gada 5.februārī AS "Daugavpils satiksme" uzsāks pasažieru pārvadāšanu tramvaju III maršruta jaunajā posmā.

  Būvdarbi īstenoti AS “Daugavpils satiksme” projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” ietvaros.

  Būvdarbu izpildi nodrošināja CBF SIA “Binders”, kopējā līgumcena 5 650 200 EUR.

  Īstenojot būvniecības ieceri, nodrošināta iespēja tramvaju transporta izmantošanai dzīvojamajam rajonam

  Veselības, Čiekuru ielās, kā arī ērtāku nokļūšanu Daugavpils reģionālajā slimnīcā.

  79,74% no attiecināmajām izmaksām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums,

  4,5 % Valsts budžeta dotācija un 10,5 % Daugavpils pilsētas dome.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 7.punktu un 9.punktu, sakarā ar nepieciešamību saņemt akcionāra piekrišanu AS “Daugavpils satiksme” pamatkapitāla palielināšanai un attiecīgu grozījumu veikšanai Statūtos, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde paziņo par ārkārtas akcionāra sapulces, kura sasaukta 2020.gada 14.februārī plkst. 09:30, izmaiņām darba kārtībā, papildinot to ar ceturto jautājumu:

  4. Akcionāra piekrišanas saņemšana AS “Daugavpils satiksme” pamatkapitāla palielināšanai un grozījumu veikšanu Statūtos.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta trešo daļu,

  akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 216.kab.,

  2020.gada 14.februārī, plkst.09:30 ar šādu darba kārtību:

  Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  Par “Akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi” jaunas redakcijas apstiprināšanu.

  Par akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” rīcības plāna un budžeta plāna 2020.gadam apstiprināšanu.

 • Š.g. 28. janvārī AS ‘’Daugavpils satiksme’’ pieņēma pirmos četrus četrasu tramvaju vagonus.

  Ievērojot, ka tramvaju vagonu piegādes saskaņā ar Līguma nosacījumiem ir kavētas, tramvaju pieņemšana tiek organizēta atbilstoši to gatavībai un pēc attiecīgo Līguma izpildes nosacījumu izpildes.

  Pirmie četri tramvaju vagoni tika pieņemti 28. janvārī, provizoriski 31. janvārī plānots pieņemt vēl divus tramvaju vagonus. Savukārt pēdējie divi no Līgumā paredzētajiem 8 tramvaju vagoniem pašlaik atrodas Daugavpili un Piegādātājs tuvākajā laikā plāno veikt tā pārbaudes.

  Pasažieru pārvadājumus ar jaunajiem tramvaju vagoniem ir plānots uzsākt tuvākajā laikā 2. maršrutā.

  Paralēli ir uzsākta tramvaju līnijas jaunbūves nodošana ekspluatācijā un drīzumā tā tiks atklāta pasažieru pārvadājumiem.

  Tramvaju vagonu iegāde un būvdarbi tiek īstenoti AS ‘’Daugavpils satiksme’’ projekta Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ‘’Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā ‘’ ietvaros.

  79. 74% no attiecināmajām izmaksām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4.5 % Valsts budžeta dotācija un 10.5 % Daugavpils pilsētas dome.

 • Sakarā ar nepieciešamību saņemt akcionāra piekrišanu vispārīgās

  vienošanās noslēgšanai par dīzeļdegvielas iegādi AS “Daugavpils satiksme”

  vajadzībām, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde paziņo

  par kārtējās akcionāra sapulces, kura sasaukta 2020.gada 24.janvārī plkst. 09:00,

  izmaiņām darba kārtībā, papildinot to ar trešo jautājumu:

  3. Akcionāra piekrišanas saņemšana vispārīgās vienošanās slēgšanai

  par dīzeļdegvielas iegādi atklātā konkursa „Dīzeļdegvielas piegāde

  SIA “Daugavpils autobusu parks” un AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām”,

  identifikācijas Nr. DPD 2019/138, 5.DAĻA: “Dīzeļdegvielas piegāde

  AS ,,Daugavpils satiksme” vajadzībām” ietvaros.