Aktualitātes

 • 1. Akcionāra piekrišanas saņemšana AS “Daugavpils satiksme” piederošā nekustamā īpašuma Višķu ielā 17C, Daugavpilī, atsavināšanai.

  Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

  1. sniegt piekrišanu AS “Daugavpils satiksme” piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Višķu ielā 17C, Daugavpilī, un sastāv no zemes gabala ar kadastra numuru 0500 007 1401 ar kopējo platību 2265 m2 un nedzīvojamās ēkas ar kadastra numuru 0500 007 1401 001, atsavināšanai mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli par nosacīto sākumcenu EUR 12 800.00 (divpadsmit tūkstoši astoņi simti euro 00 centi);

  2. apstiprināt AS “Daugavpils satiksme” piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Višķu ielā 17C, Daugavpilī, un sastāv no zemes gabala ar kadastra numuru 0500 007 1401 ar kopējo platību 2265 m2 un nedzīvojamās ēkas ar kadastra numuru 0500 007 1401 001, atsavināšanas izsoles noteikumus.

  3. pēc izsoles procesa norises saņemt akciju turētāja pārstāvja piekrišanu nekustamā īpašuma pirkuma līguma slēgšanai ar izsoles dalībnieku, kurš nosolījis visaugstāko cenu.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo daļu, piekto daļu, ar Domes 2015.gada 23.jūlija lēmumu Nr.311 apstiprināto noteikumu Nr.11 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 17.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2020.gada 26.augustā plkst. 09:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. AS “Daugavpils satiksme” budžeta plāna 2020.gadam 12.pielikuma “Iepirkumu plāns 2020.gadam” grozījumu apstiprināšana.

 • Sakarā ar AS “Daugavpils satiksme” īstenotajiem Kohēzijas fonda projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstīšana Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003 ietvaros paredzētajiem būvdarbiem objektā “Esošo tramvaju sliežu ceļu infrastruktūras rekonstrukcija posmā Vienības iela-Stacijas iela, 18. Novembra ielas un

  Ventspils ielas krustojuma pārbūve”, informējam, ka Būvuzņēmējs plāno veikt pagaidu sliežu ceļu un gaisvadu pārmijas izbūves darbus naktīs no 19.08.2020. līdz 22.08.2020., līdz ar to:

  1. 2020. gada 19. augustā no plkst. 22:00 līdz 20. augusta plkst. 6:00 tiks pārtraukta tramvaju kustība un elektroenerģijas padeve tramvaja kontakttīklam;

  2. 2020. gada 20. augustā no plkst. 22:00 līdz 21. augusta plkst. 6:00 tiks pārtraukta tramvaju kustība un elektroenerģijas padeve tramvaja kontakttīklam;

  3. 2020. gada 21. augustā no plkst. 22:00 līdz 22. augusta plkst. 6:00 tiks pārtraukt tramvaju kustība un elektroenerģijas padeve tramvaja kontakttīklam;

  Sakarā ar augstākminēto plānotas sekojošās izmaiņas tramvaju kustības sarakstā:

  1) 2020.gada 19., 20. un 21. augustā 1.maršruta pēdējais reiss no pieturas “Butļerova iela” aties plkst.21:20; no pieturas „Stacija” plkst.21:50. 3.maršruta pēdējais reiss no pieturas “Stropu ezers” plkst. 20:31, no pieturas „Stacija” (līdz Butļerova ielai) plkst.21:12.

  2) 2020.gada 20., 21. un 22. augustā 1.maršruta tramvajs sāks kustību no pieturas “Butļerova iela” plkst.05:42, no pieturas „Stacija” plkst.06:16. 3. maršruta tramvajs sāks kustību no pieturas “Butļerova iela” (uz pieturu “Stacija”) plkst. 05:42, no pieturas „Stacija” plkst.06:16. Tiks atcelts reiss no pieturas “Stropu ezers” plkst.06:31.

  2.maršruta tramvaja kustības saraksts paliks nemainīgs.

 • 1. AS „Daugavpils satiksme” padomes locekļu atlīdzības noteikšana.

  Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

  noteikt šādu AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļu atlīdzību:

  • Padomes priekšsēdētājam – EUR 715.00 (septiņi simti piecpadsmit euro 00 centi) mēnesī (pirms nodokļu nomaksas);

  • Padomes priekšsēdētāja vietniekam – EUR 640.00 (seši simti četrdesmit euro 00 centi) mēnesī (pirms nodokļu nomaksas);

  • Padomes loceklim – EUR 640.00 (seši simti četrdesmit euro 00 centi) mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).

 • Vakar otrajā dienas pusē AS "Daugavpils satiksme" salaboja tramvaja sliežu pārmijas mehānisko daļu Ventspils ielā. Pārmijas elektroniskā daļa ir joprojām bojāta no zibens spēriena, bet tramvaja Nr. 2 kustība ir pilnībā atjaunota. Tramvajs kursē pēc ierastā saraksta.
 • AS "Daugavpils satiksme" informē, ka ugunsgrēka dēļ pamestā ēkā Stacijas ielā ir izslēgts spriegums tramvaju kontakttīklā. 1. un 3. maršruta tramvaji nekursē no plkst 05.42.
 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 101.panta pirmo daļu, ievērojot AS “Daugavpils satiksme” Statūtu 12.1.punkta nosacījumus, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2020.gada 19.augustā plkst. 09:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana AS “Daugavpils satiksme” piederošā nekustamā īpašuma Višķu ielā 17C, Daugavpilī, atsavināšanai.

 • Saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo un piekto daļām lūdzam AS „Daugavpils satiksme” valdi sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci 2020.gada 5.augustā, plkst.9:00 (Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.) ar šādiem darba kārtības jautājumiem:

  1. Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. AS „Daugavpils satiksme” padomes locekļu atlīdzības noteikšana.

 • Tehnisku iemeslu dēļ, nekursē 2. maršruta tramvajs. Līnijas posmā no pieturas „Ventspils iela” līdz pieturai „Maizes kombināts” kursēs mazietilpības autobuss, kurš aties no autobusa pieturas „Ventspils iela”.

  Braukšanai šajā autobusā ir derīgās biļetes, kas iegādāta tramvajā no pieturas „Butļerova iela”. Tāpat būs derīgas biļetes, kas iegādātas mazietilpības autobusā līdz pieturai „Butļerova iela”. Mazietilpības autobuss kursēs pēc 2.tramvaja maršruta saraksta, izņemot reisus:

  No „Maizes kombināts”:

  No „Ventspils iela”:

  04:40

  04:33

  10:00

  09:48

  10:30

  10:18

  15:00

  14:48

  19:30

  19:18

  20:00

  19:48

  22:30

  22:18

 • Ceļa sliežu pārmijas bojājumu rezultātā Ventspils ielā, maršruta Nr. 2 tramvajs īslaicīgi nevarēs kursēt. Papildus autobusiem 19,20 un 20b tiks nodrošināti arī papildus mikroautobusi.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

  Uzziņas pa tālr. +371 65446705

  AS "Daugavpils satiksme"