Kontakttīkla sistēmas pārbūves darbi pabeigti, plānots uzsākt tramvaju līnijas jaunbūves darbus

Š.g. novembrī tika pabeigti būvdarbi  AS ,,Daugavpils satiksme’’ esošo tramvaju līnijas atsevišķu kontakttīklu posmu (9.5 km) pielāgošana pantogrāfa strāvas uztvērēja tipa izmantošanai. Būvdarbi tika uzsākti š.g. martā un uz doto brīdi ir pabeigti, saņemti attiecīgie atzinumi no iestādēm par objekta gatavību ekspluatācijai. Pašlaik norit objektu pārbaude no Pasūtītāja puses un tuvākajā laikā tiks izveidota darbu pieņemšanas-nodošanas komisija.
Paralēli AS ,,Daugavpils satiksme’’ ir uzsākusi jaunās tramvaju līnijas izbūves ieceres realizāciju, notiek dokumentācijas noformēšana un atļauju saņemšana būvdarbu uzsākšanai, kā arī tiek veikta materiālu piegāde. Darbus ir plānots uzsākt no Vasarnīcu ielas un 18.Novembra ielas krustojuma virzienā uz Veselības ielu.
Atbilstoši projekta laika grafikam tiek organizētas iepirkumu procedūras tramvaju līnijas rekonstrukcijai pilsētas centrā un  astoņu četrasu tramvaju vagonu iegādei. Ir saņemti pretendentu piedāvājumi tramvaju līnijas rekonstrukcijai posmā no Vienības ielai līdz Stacijas ielai ir saņemti divu pretendentu piedāvājumi, jāatzīmē, ka piedāvājumu summas ir zemākas nekā būvprojekta izstrādes gaitā noteikts, taču ievērojot, ka AS ,,Daugavpils satiksme’’ ir apņēmusies veikt gan esošo tramvaju līniju rekonstrukciju, gan jaunbūvi, būs nepieciešams papildus finansējums aktivitātes īstenošanai.
Tramvaju vagonu iegādes iepirkumā ir saņemti divi pretendentu piedāvājumi, kas pārstāv Baltkrievijas un Krievijas tramvaju vagonu ražotājus.
Pašlaik tiek veikta piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana, rezultātus ir plānots paziņot līdz š.g. nogalei. Iepirkumu procedūras norisi nodrošina Daugavpils pilsētas dome.
Visas uzsāktās projekta aktivitātes ir īstenojamas līdz 2019. gada 31. decembrim.
 Būvdarbi tiek finansēti projekta Nr.4.5.1.1/16/I/003 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1.pasākuma „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros.
79.74% no attiecināmajām izmaksām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4.5 % Valsts budžeta dotācija un 10.5 % Daugavpils pilsētas dome.


AS ,,Daugavpils satiksme’’
65433632