Normatīvie dokumenti

Likumi:

1.  Autopārvadājumu likums 

2.  Ceļu satiksmes likums 

3.  Likums "Par pašvaldībām" 

4.  Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums 

5.  Invaliditātes likums 

6.  Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

7. Komerclikums

8. Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums

Ministru kabineta noteikumi:

1. MK 02.06.2015. noteikumi Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi"

2. MK 31.03.2015. noteikumi Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" 

3.  MK 13.07.2010. noteikumi Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā" 

4. MK 28.07.2015. noteikumi Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu"

5. MK 28.08.2012. noteikumi Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība"

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi:

1. Daugavpils pilsētas domes 08.12.2016. saistošie noteikumi Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" 

2. Daugavpils pilsētas domes 27.08.2009. saistošie noteikumi Nr.20 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā" 

3. Daugavpils pilsētas domes 29.10.2009. saistošie noteikumi Nr.31" Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos, Starptautiskajā veco ļaužu dienā, Starptautiskajā Invalīdu dienā un pilsētas svētku laikā"

4. Daugavpils pilsētas domes 12.02.2015. saistošie noteikumi Nr.9 Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā"

Daugavpils pilsētas domes normatīvie dokumenti:

1. Daugavpils pilsētas domes 26.11.2015. noteikumi Nr.13 "Kārtība, kādā nosaka un piešķir ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto zaudējumu kompensāciju"

KOPĒJĀ INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU

Īpašuma struktūra

Organizatoriskā struktūra

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

AS "Daugavpils satiksme" darbības un attīstības stratēģija 2017.-2020.gadam.

AS "Daugavpils satiksme" darbības un attīstības stratēģija 2014.-2016.gadam.

AS "Daugavpils satiksme" 2017.gada rīcības plāns

AS "Daugavpils satiksme" 2016.gada rīcības plāns

AS "Daugavpils satiksme" 2015.gada rīcības plāns 

AS "Daugavpils satiksme" 2014.gada rīcības plāns

Veiktās iemaksas valsts/pašvaldības budžetā:

2017.gadā

2016.gadā

2015.gadā

2014.gadā

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu:

2017.gads

2016.gads

2015.gads

2014.gads

Atalgojuma politika:

Informācija par AS "Daugavpils satiksme" amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

Informācija par AS "Daugavpils satiksme" darbinieku piemaksām, prēmijām un sociālajām garantijām

lnformācija par AS "Daugavpils satiksme" amatu iedalījumu un amatu grupām ar algām

Informācija par AS "Daugavpils satiksme" amatpersonu atalgojumu 2018.gada janvārī

Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un kārtība:

2017.gadā

2016.gadā

2015.gads

2014.gads

Kapitālsabiedrības finanšu pārskati:

2018.gada I ceturkšņa atskaites

2018.gada I ceturkšņa pārskati

2018.gada II ceturkšņa pārskati, atskaites

2018.gada III ceturkšņa pārskati, atskaites

2017.gada pārskats

2016.gada pārskats

2015.gada pārskats

2014.gada pārskats