Paziņojums par ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu

AS „Daugavpils satiksme”  valde paziņo, ka 2018.gada 25.janvāra ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtība tiek grozīta, papildinot to ar trešo jautājumu un ceturto jautājumu:

1.      Akcionāra sapulces piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar iepirkuma procedūras ,,Transporta līdzekļu ārpuses mazgāšanas iekārtas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā’’, identifikācijas Nr. ASDS/2017/44 uzvarētāju.

2.      Par „AS „Daugavpils satiksme” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, piemērošanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darbu algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi” Pielikuma Nr.4 ,,AS ,,Daugavpils satiksme’’ darbinieku saraksts, kuriem piešķirts limits telefonsarunām darba pienākumu pildīšanai’’ jaunas redakcijas saskaņošanu.

AS ,,Daugavpils satiksme''  valde