2020.GADA 28.MAIJĀ KĀRTĒJĀ AKCIONĀRA SAPULCĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI

1. AS “Daugavpils satiksme” 2019.gada pārskata apstiprināšana.

Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

- apstiprināt AS “Daugavpils satiksme” 2019.gada pārskatu ar finansiālās darbības rezultātu – peļņu 18 183 EUR apmērā;.

- 50% no peļņas atstāt AS „Daugavpils satiksme” rīcībā, nenovirzot dividenžu izmaksai;

- Sagatavot Domes lēmuma projektu par AS „Daugavpils satiksme” pārējās peļņas daļas 50% apmērā atstāšanu sabiedrībās rīcībā.

2. AS “Daugavpils satiksme” revidenta ievēlēšana 2020.gadam un atlīdzības noteikšana.

Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

ievēlēt par AS “Daugavpils satiksme” revidentu 2020.gada pārskata revidēšanai SIA “Revidents un grāmatvedis”, reģistrācijas Nr.40003402878, juridiskā adrese Lībagu iela 14, Rīga, un noteikt kopējo atlīdzības apmēru revidentam EUR 3 200.00 apmērā (bez PVN).

3. AS „Daugavpils satiksme” padomes locekļu ievēlēšana, atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

Akciju turētāja pārstāvis nolēma:

1. ievēlēt AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļu amatos trīs personas;

2. noteikt AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļu atlīdzību;

3. noteikt, ka AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļi pilda amata pienākumus līdz brīdim, kad normatīvajos aktos noteiktajā nominēšanas kārtībā padomes locekļu amatos netiks ieceltas šīs personas vai citi kandidāti.

4. Domes Personāla speciālistei sagatavot Pilnvarojuma līgumus un organizēt to parakstīšanu ar ievēlētajiem AS „Daugavpils satiksme” padomes locekļiem.

4. Par AS “Daugavpils satiksme” statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu.

Aakciju turētāja pārstāvis nolemj:

- apstiprināt AS “Daugavpils satiksme” statūtu grozījumus un statūtus jaunajā redakcijā, veicot izmaiņas komercreģistrā.