2021.GADA 15.JŪNIJĀ ĀRKĀRTAS AKCIONĀRA SAPULCĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI

1. Akcionāra piekrišanas saņemšana līguma noslēgšanai ar AS “Virši – A” par AS “Daugavpils satiksme” piederošu autobusu uzpildi ar saspiesto dabasgāzi (CNG), piegādājot CNG, par kopējo summu līdz EUR 7 500 000.00 (septiņi miljoni pieci simti tūkstoši euro 00 centi).

Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

dot piekrišanu AS “Daugavpils satiksme” valdei noslēgt līgumu ar AS “VIRŠI-A”, reģistrācijas Nr.40003242737, juridiskā adrese Kalna ielā 17, Aizkrauklē, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā, uz 60 (sešdesmit) mēnešiem par kopējo summu līdz EUR 7 500 000.00 (septiņi miljoni pieci simti tūkstoši euro 00 centi) bez 21% PVN par AS “Daugavpils satiksme” piederošo autobusu uzpildi ar CNG, piegādājot CNG.

2. Akcionāra piekrišanas saņemšana līguma par Eiropas Savienības projekta īstenošanu Nr.4.5.1.2/21/I/003 noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par kopējo summu līdz EUR 11 764 705.88 (vienpadsmit miljoni septiņi simti sešdesmit četri tūkstoši septiņi simti pieci euro 88 centi).

Akciju turētāja pārstāvis nolēma:

dot piekrišanu AS “Daugavpils satiksme” valdei slēgt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.90000812928, juridiskā adrese Smilšu ielā 1, Rīgā, par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu par kopējo summu EUR 11 764 705.88 (vienpadsmit miljoni septiņi simti sešdesmit četri tūkstoši septiņi simti pieci euro 88 centi).