2021.GADA 23.JŪLIJĀ ĀRKĀRTAS AKCIONĀRA SAPULCĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI

1. AS “Daugavpils satiksme” Padomes atsaukšana un jauna Padomes sastāva ievēlēšana.

Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

1. atsaukt AS “Daugavpils satiksme” Padomi šādā sastāvā:

1.1. AS “Daugavpils satiksme” Padomes priekšsēdētāja Rita Livčāne;

1.2. AS “Daugavpils satiksme” Padomes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Ostrovskis;

1.3. AS “Daugavpils satiksme” Padomes loceklis Roberts Portnojs;

2. ievēlēt AS “Daugavpils satiksme” Padomes locekļu amatos (3 amati) šādas personas:

• Rita Livčāne;

• Jānis Rubīns;

• Aleksandrs Samarins;

3. Nepārskatīt esošo AS “Daugavpils satiksme” Padomes atalgojumu;

4. Noteikt, ka AS “Daugavpils satiksme” Padomes locekļi pilda amata pienākumus līdz brīdim, kad normatīvajos aktos noteiktajā nominēšanas kārtībā padomes locekļu amatos netiks ieceltas šīs personas vai citi kandidāti;

5. Pašvaldības Personāla speciālistei sagatavot Pilnvarojuma līgumus un organizēt to parakstīšanu ar ievēlētajiem AS „Daugavpils satiksme” Padomes locekļiem.