2021.GADA 26.MAIJĀ ĀRKĀRTAS AKCIONĀRA SAPULCĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI

1. AS “Daugavpils satiksme” revidenta ievēlēšana 2021.gadam un atlīdzības noteikšana.

Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

ievēlēt par AS “Daugavpils satiksme” revidentu 2021.gada pārskata revidēšanai SIA “Baltic Audit”, reģistrācijas Nr.40103888857, un noteikt kopējo atlīdzības apmēru revidentam EUR 3 100.00 (trīs tūkstoši viens simts euro 00 centi) apmērā bez 21% PVN.

2. Ziņojums par AS “Daugavpils satiksme” Padomi.

Akciju turētāja pārstāvis nolēma:

pieņemt zināšanai ziņojumu par AS “Daugavpils satiksme” padomi.