30.05.2022. ĀRKĀRTAS AKCIONĀRA SAPULCĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI

AS “Daugavpils satiksme” gada pārskata par 2021.gadu apstiprināšana.

Akciju turētāja pārstāvis nolēma:

1.   apstiprināt AS “Daugavpils satiksme” pārskatu par 2021.gadu ar finansiālās darbības rezultātu – peļņu 4 247 EUR apmērā;.

2.   50% no peļņas atstāt AS „Daugavpils satiksme” rīcībā, nenovirzot dividenžu izmaksai;

3.   sagatavot Domes lēmuma projektu par AS „Daugavpils satiksme” pārējās peļņas daļas 50% apmērā atstāšanu sabiedrībās rīcībā.

Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par kopējo summu
EUR 29 598 590.00 (divdesmit deviņi miljoni pieci simti deviņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro 00 centi).

akciju turētāja pārstāvis nolēma:

dot piekrišanu AS “Daugavpils satiksme” valdei slēgt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.90000812928, juridiskā adrese Smilšu ielā 1, Rīgā, par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu par kopējo summu EUR 29 598 590.00 (divdesmit deviņi miljoni pieci simti deviņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro 00 centi).