Par projekta “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” realizācijas gaitu

AS “Daugavpils satiksme” turpina realizēt KF projektu Nr. 4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai”.

Iepirkuma “Videi draudzīgu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)”, identifikācijas numurs DPP 2022/14, ietvaros ir noslēgts līgums ar PA "Scania Baltics" par jaunu Scania Citywide LF BEV (elektriskie) autobusu piegādi līdz 2023.gada 12.jūlijam.

Iepirkuma “Videi draudzīgu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)”, identifikācijas numurs DPP 2022/93, ietvaros ir noslēgti līgumi ar PA "Scania Baltics" par jaunu 8 (astoņu) Scania Citywide LFA CNG M3 un 6 (sešu) Scania Citywide LF CNG M3 autobusu piegādi (no projekta attiecināmi 2) līdz 2023.gada 30.augustam un ar Aktsiaselts Iv Pluss par 2 (divu) jaunu autobusu IVECO, Feniksbus, FBI 83 M-E/LE piegādi līdz 2023.gada 29.novembrim.

Jaunu autobusu iegāde tiek īstenota Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” ietvaros.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks ievērojami samazināts gaisa piesārņojums pilsētā un siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī panākts efektīvāks energoresursu izlietojums.

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu Daugavpils pilsētā.

Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

Projekti