Aktualitātes

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 1.punktu, 97.panta pirmo daļu, 101.panta pirmo daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc kārtējo akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2021.gada 30.augustā plkst. 09:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” gada pārskata par 2020.gadu apstiprināšana.

 • Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piekto daļu, 8. 1 panta piekto daļu, AS “Daugavpils satiksme” paziņo par 2021.gada 17.augustā nozīmētās ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu, papildinot to ar trešo jautājumu šādā redakcijā:

  3. Par atļauju AS “Daugavpils satiksme” Padomes priekšsēdētājai R.Livčānei un Padomes priekšsēdētāja vietniekam A.Samarinam savienot amatus.

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka plānoto remontdarbu laikā un pilnu satiksmes slēgšanu Cietokšņa ielā (pie dzīvojamās mājas Nr.40 Vienības ielā) no š.g. 02.augustā plkst. 08:00 līdz š.g. 07.augustam autobusu maršrutu Nr. 4, 5, 11, 13, 13A, 14, 16, 17A, 21, 24 un 26 autobusiem nebūs iespējams braukt taisni pa Cietokšņa ielu no/uz Autoostu, līdz ar to autobusiem nāksies apbraukt minēto ceļa posmu pa Cietokšņa, Kandavas, Sporta un Cietokšņa ielām. Pietura “Esplanāde” autoostas virzienā tiks pārcelta uz Sporta ielu.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo daļu, 101.panta pirmo daļu, 131.panta pirmo daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2021.gada 17.augustā plkst. 09:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību AS “Daugavpils satiksme” un SIA “Parkings D” reorganizācijas līguma projekta saskaņošana.

 • 1. AS “Daugavpils satiksme” Padomes atsaukšana un jauna Padomes sastāva ievēlēšana.

  Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

  1. atsaukt AS “Daugavpils satiksme” Padomi šādā sastāvā:

  1.1. AS “Daugavpils satiksme” Padomes priekšsēdētāja Rita Livčāne;

  1.2. AS “Daugavpils satiksme” Padomes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Ostrovskis;

  1.3. AS “Daugavpils satiksme” Padomes loceklis Roberts Portnojs;

  2. ievēlēt AS “Daugavpils satiksme” Padomes locekļu amatos (3 amati) šādas personas:

  • Rita Livčāne;

  • Jānis Rubīns;

  • Aleksandrs Samarins;

  3. Nepārskatīt esošo AS “Daugavpils satiksme” Padomes atalgojumu;

  4. Noteikt, ka AS “Daugavpils satiksme” Padomes locekļi pilda amata pienākumus līdz brīdim, kad normatīvajos aktos noteiktajā nominēšanas kārtībā padomes locekļu amatos netiks ieceltas šīs personas vai citi kandidāti;

  5. Pašvaldības Personāla speciālistei sagatavot Pilnvarojuma līgumus un organizēt to parakstīšanu ar ievēlētajiem AS „Daugavpils satiksme” Padomes locekļiem.

 • Projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” ietvaros turpinās būvdarbi posmā Parādes iela - Cietokšņa iela – Cietoksnis, kur tramvaju līnijas pārbūves darbu ģenerāluzņēmējs ir AS “A.C.B.” un kontakttīklu pārbūves darbus veic CFB SIA “BINDERS”. Tramvaju līnijas pārbūves būvdarbu izpildes termiņš ir šī gada 5.oktobris, šobrīd ir izpildīti mazliet vairāk kā 46% no kopējiem līgumā paredzētajiem būvdarbiem. Ir pabeigti apgaismojuma tīklu izbūves darbi, tuvojas nobeigumam sliežu ceļu izbūves darbi, uzklāta pirmā asfalta kārta Cietokšņa ielas posmā no Parādes ielas līdz Kandavas ielai, uzstādītas ceļa un ietvju apmales, izbūvēta atbalstsiena un paveikti citi darbi. Ņemot vērā, ka būvdarbi notiek pilsētas centrā, blakus apdzīvotām vietām un ceļa posmos, kur ir intensīva autotransporta un gājēju kustība, ielas tiek regulāri laistītas, lai mazinātu putekļu daudzumu.

  CBF SIA “BINDERS” gandrīz pabeigusi kontakttīklu uzstādīšanas darbus. Kopumā ir paveikti 77% no līguma ietvaros paredzētajiem darbiem.

  Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

  Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

  Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

 • Pasažieru ievērībai!

  Atbalstot Daugavpils pilsētas iedzīvotāju lūgumu, Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija nolēma no š.g.01.augusta darba dienās eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem papildināt autobusa maršruta Nr.13A “Autoosta – Cietoksnis – Autoosta” kustības grafiku ar diviem papildreisiem ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 08.45 un 09.30 un attiecīgi no gala pieturas “Rotko centrs” plkst. 09.05 un 09.50.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 4.punktu, 96.panta pirmo daļu, 98.panta pirmo daļu, 98.panta piekto daļu, AS “Daugavpils satiksme” lūdz sasaukt ārkārtas akcionāra sapulci 2021.gada 23.jūlijā plkst.09:30 ar sekojošo darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces protokolētāja iecelšana.

  2. Esošās AS “Daugavpils satiksme” Padomes atsaukšana un jaunā Padomes sastāva ievēlēšana.

 • Pasažieru ievērībai !

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka plānoto remontdarbu laikā un pilnu satiksmes slēgšanu Cietokšņa ielā posmā no Parādes ielas līdz Kandavas ielai š.g. 17.jūlijā no plkst. 07.00 līdz plkst. 24.00 autobusu maršrutu Nr. 4, 5, 13 un 17A autobusiem nebūs iespējams braukt taisni pa Cietokšņa ielu no/uz Autoostu, līdz ar to autobusiem, braucot no autoostas, nāksies apbraukt minēto ceļa posmu pa Lāčplēša, Stacijas, Kandavas, Sporta un Cietokšņa ielām bet, braucot uz autoostu, pa Cietokšņa, Sporta ,Kandavas, Stacijas un Lāčplēša ielām, tādēļ nebūs iespējams piebraukt pie pieturas “Rīgas iela”.

  “Mazietilpības” autobusu maršrutu Nr. 11, 13A un 16 autobusiem piebraukšana pie pieturas “Rīgas iela” tiks nodrošināta.

  Pietura “Esplanāde” autoostas virzienā tiks pārcelta uz Sporta ielu.

  Izziņas pa tālr. 65425270. AS “Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai !

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka plānoto remontdarbu laikā un sakarā ar satiksmes slēgšanu Cietokšņa ielā posmā no Parādes ielas līdz Kandavas ielai no š.g. 13.jūlija plkst. 22.00 līdz 14.jūlijam plkst. 06.00 un no š.g. 14.jūlija plkst. 22.00 līdz 15.jūlijam plkst. 06.00, autobusu maršrutu Nr. 4, 5, 13A, 17A, 21 un 26 autobusiem nebūs iespējams braukt taisni pa Cietokšņa ielu no/uz Autoostu, līdz ar to autobusiem, braucot no centra, nāksies apbraukt minēto ceļa posmu pa Lāčplēša, Stacijas, Kandavas, Sporta un Cietokšņa ielām, bet, braucot uz centru, pa Cietokšņa, Sporta ,Kandavas, Stacijas un Lāčplēša ielām, tādēļ nebūs iespējams piebraukt pie pieturas “Rīgas iela”. Pietura “Esplanāde” autoostas virzienā tiks pārcelta uz Sporta ielu. Izziņas pa tālr. 65425270. AS “Daugavpils satiksme”