Aktualitātes

 • Pasažieru ievērībai!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka plānoto remontdarbu laikā no š.g. 06.jūlija plkst. 08.00 līdz š.g. 07.jūlija plkst. 21.00 dzelzceļa pārbrauktuves Nr.328 slēgšanas dēļ Jelgavas ielā tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība.

  Sabiedriskais transports (autobusu maršruti Nr. 10, 10A un 22), apbraucot iepriekš minēto ceļa posmu, kursēs turp un atpakaļ pa 18.novembra, Valkas, Dunduru un Stiklu ielām. Slēgtā ceļa posma dēļ autobusi nepiebrauks pie pieturas “Uzņēmums “DauTKom””. Pietura “Jelgavas iela” minētājiem maršrutiem tiks pārcelta no Jelgavas ielas uz 18.novembra ielu, kā arī tiks paredzētas pagaidu pieturas “Stiklu iela” pirms Jelgavas un Stiklu ielu krustojuma.

  Sabiedriskā transporta autobusu maršruta Nr. 23 autobusi saskaņā ar to ierasto kustības shēmu (Ruģeļi – Reģionāla slimnīca – Ruģeļi) kursēs pa Valkas, Stiklu un Jelgavas ielām, nebraucot pa 18.novembra ielu un nepiebraucot pie pieturām “Jelgavas iela” un “Uzņēmums DauTKom”.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS „Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  Par autobusu reisu skaita palielināšanu Pilsētas svētku 2021 laikā

  Šī gada 19.jūnijā, Pilsētas svētku laikā, pasažieru ērtākai pārvadāšanai sabiedriskā transporta kustībā tiks ieviestas šādas izmaiņas:

  1. autobusamaršrutā Nr.10 ieviests papildreiss ar atiešanas laikiem no pieturas “Autoosta”plkst. 23:30 un attiecīgi no pieturas “Ruģeļi” plkst. 23:56;

  2. autobusamaršrutā Nr.12 ieviests papildreiss ar atiešanas laikiem no pieturas “Autoosta” plkst. 23:30 un attiecīgi no pieturas “Križi” plkst. 00:05;

  3. autobusamaršrutā Nr.17A ieviesti papildreisi ar atiešanas laikiem no pieturas “Autoosta” plkst. 23:35, 23:40, 00:15 un attiecīgi no pieturas “Aveņu iela” - plkst. 23:53, 23:58, 00:33.

  Izziņas pa tālr. 65425270. AS Daugavpils satiksme.

 • 1. Akcionāra piekrišanas saņemšana līguma noslēgšanai ar AS “Virši – A” par AS “Daugavpils satiksme” piederošu autobusu uzpildi ar saspiesto dabasgāzi (CNG), piegādājot CNG, par kopējo summu līdz EUR 7 500 000.00 (septiņi miljoni pieci simti tūkstoši euro 00 centi).

  Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

  dot piekrišanu AS “Daugavpils satiksme” valdei noslēgt līgumu ar AS “VIRŠI-A”, reģistrācijas Nr.40003242737, juridiskā adrese Kalna ielā 17, Aizkrauklē, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā, uz 60 (sešdesmit) mēnešiem par kopējo summu līdz EUR 7 500 000.00 (septiņi miljoni pieci simti tūkstoši euro 00 centi) bez 21% PVN par AS “Daugavpils satiksme” piederošo autobusu uzpildi ar CNG, piegādājot CNG.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana līguma par Eiropas Savienības projekta īstenošanu Nr.4.5.1.2/21/I/003 noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par kopējo summu līdz EUR 11 764 705.88 (vienpadsmit miljoni septiņi simti sešdesmit četri tūkstoši septiņi simti pieci euro 88 centi).

  Akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  dot piekrišanu AS “Daugavpils satiksme” valdei slēgt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.90000812928, juridiskā adrese Smilšu ielā 1, Rīgā, par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu par kopējo summu EUR 11 764 705.88 (vienpadsmit miljoni septiņi simti sešdesmit četri tūkstoši septiņi simti pieci euro 88 centi).

 • 1. AS “Daugavpils satiksme” revidenta ievēlēšana 2021.gadam un atlīdzības noteikšana.

  Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

  ievēlēt par AS “Daugavpils satiksme” revidentu 2021.gada pārskata revidēšanai SIA “Baltic Audit”, reģistrācijas Nr.40103888857, un noteikt kopējo atlīdzības apmēru revidentam EUR 3 100.00 (trīs tūkstoši viens simts euro 00 centi) apmērā bez 21% PVN.

  2. Ziņojums par AS “Daugavpils satiksme” Padomi.

  Akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  pieņemt zināšanai ziņojumu par AS “Daugavpils satiksme” padomi.

 • Sakarā ar to, ka 2021.gada 9.jūnijā AS “Daugavpils satiksme” saņēma Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2021.gada 9.jūnija vēstuli Nr.39-2-40/3784 “Par līguma par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.5.1.2/21/I/003 īstenošanu slēgšanu”, ar lūgumu pielikumā esošo līgumu par Eiropas Savienības projekta īstenošanu Nr.4.5.1.2/21/I/003 parakstīt līdz 2021.gada 19.jūnijam, AS “Daugavpils satiksme” paziņo par 2021.gada 15.jūnijā nozīmētās ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu, papildinot to ar trešo jautājumu - Akcionāra piekrišanas saņemšana līguma par Eiropas Savienības projekta īstenošanu Nr.4.5.1.2/21/I/003 noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par kopējo summu līdz EUR 11 764 705.88 (vienpadsmit miljoni septiņi simti sešdesmit četri tūkstoši septiņi simti pieci euro 88 centi).
 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 98.panta pirmo daļu, 101.panta pirmo daļu, 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” Statūtu 12.2.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2021.gada 15.jūnijā plkst. 09:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana līguma noslēgšanai ar AS “Virši – A” par AS “Daugavpils satiksme” piederošu autobusu uzpildi ar saspiesto dabasgāzi (CNG), piegādājot CNG, par kopējo summu līdz EUR 7 500 000.00 (septiņi miljoni pieci simti tūkstoši euro 00 centi).

 • 31. maijā, 01.,02. jūnijā

  1.maršruta pēdējais reiss no Butļerova ielas kursēs plkst.21:20; no pieturas „Stacija” plkst.21:47.

  3.maršruta pēdējais reiss no Stropiem plkst. 20:31, no pieturas „Stacija” (līdz Butļerova ielai) plkst.21:12.

  01.,02., 03. jūnijā

  1.maršruta tramvajs sāks kustību no pieturas “Butļerova iela” plkst.05:41, no pieturas „Stacija” plkst.06:08.

  3.maršruta tramvajs sāks kustību no pieturas “Butļerova iela” (uz pieturu “Stacija”) plkst. 05:42, no pieturas „Stacija” plkst.06:16.

  Tiks atcelts reiss no Stropiem plkst. 06:31.

  2.maršruta tramvaja kustības saraksts paliks nemainīgs.

  Atvainojamies par sagādātajām neērtībām

 • AS ”Daugavpils satiksme” atgādina, ka no 1. jūnija skolēniem braukšanas maksa sabiedriskajā transportā ir:

  - Uzrādot derīgu skolēna bezmaksas biļeti, maksa par braucienu ir EUR 0,00 (bezmaksas);

  - Uzrādot derīgu skolēna apliecību, maksa par braucienu ir EUR 0,05;

  - Ja skolēnam nav līdzi ne skolēna bezmaksas biļete, ne skolēna apliecība, maksa par braucienu ir kā parastam pasažierim – EUR 0,50 (svētdienās un svētku dienās – EUR 0,25).

 • Pasažieru ievērībai!

  Remontdarbu laikā Cietokšņa ielas posmā no Sporta ielas līdz Balvu ielai no š.g. 28.maija plkst. 09:00, sabiedriska transporta, autobusu maršrutu Nr. 4; 11; 13; 13A; 14; 21 un 24 pietura ”Esplanāde” (no centra) tiks pārcelta tālāk Cietokšņa ielā (pēc krustojumu ar Balvu ielu) un autobusu maršrutam Nr.16 pietura “Esplanāde” tiks pārcelta uz Balvu ielu.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS „Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  Remontdarbu laikā Judovkas mikrorajonā Lielā ielā, no š.g. 31.maija autobusu maršrutu Nr. 22 autobusiem nebūs iespējams braukt taisni pa Lielo ielu un piebraukt pie pieturas “Zemnieku iela”. Autobusu maršruta Nr.22 autobusi apgriezīsies Lielās un Silenes ielas krustojumā un turpinās kustību atpakaļvirzienā.

  Izziņas pa tālr. 65425270. AS “Daugavpils satiksme”