Aktualitātes

 • Pasažieru ievērībai!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka “Daugavpils – Mežciems” skrējiena laikā š.g. 25.septembrī no plkst. 09.00 līdz plkst. 14.00 tiks pārtraukta jebkāda transporta kustība šādās ielās: Parādes, Ģimnāzijas, Rīgas, Vienības, Daugavas ielas posmā no Daugavas un Parādes ielas krustojuma līdz Daugavas ielai 69V. Rezultātā autobusu maršruta Nr.4 autobusi virzienā no centra, no Cietokšņa un Kraujas ielas krustojuma, kursēs pa Kraujas, Kārklu un Vidzemes ielām, turpinot kustību pēc autobusu maršruta Nr.5 shēmas līdz Daugavas ielas un ceļa Nr.67 krustojumam, kur apgriezīsies un turpinās kustību pēc autobusu maršruta Nr. 4 kustības shēmas, neiebraucot pieturās: “Cietoksnis”, “Policija”, “Motoru iela”, “Vaļņu iela”, “Lidotāju iela” un “Dzintari”. Vienlaicīgi autobusu maršruta Nr.5 autobusi virzienā uz centru no Daugavas ielas un ceļa Nr.67 krustojuma kursēs pēc autobusu maršruta Nr.4 shēmas līdz Vidzemes un Kraujas ielu krustojumam, kur pagriezīsies un kursēs pa Kraujas un Kārklu ielām līdz Cietokšņa ielai, kur atsāks kustību pa savu apstiprināto shēmu.

  Autobusu maršrutu Nr.13 autobusi, slēgto ceļa posmu dēļ, neiebrauks pieturās “Cietoksnis”, “Policija” un “Motoru iela”, bet kursēs paKraujas, Kārklu, Vidzemes, Odu un Cēsu ielām līdz galapieturai “Liepziedu iela”, savukārt, maršruta Nr. 13A autobuss, slēgto ceļa posmu dēļ, neiebrauks pieturās “Cietoksnis” un “Policija” un slēgtos ceļa posmus arī apbrauks paKraujas, Kārklu, Vidzemes, Odu, Cēsu un Motoru ielām.

  Kā arī autobusa maršruta Nr.9 autobusiem, slēgto ceļu posmu dēļ, nebūs iespējas, braucot no pilsētas centra, piebraukt pie pieturas “Rīgas iela”.

  Izziņas pa tālr. 65425270. AS “Daugavpils satiksme”

 • 1. Lēmuma pieņemšana par akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” reorganizāciju.

  Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

  - reorganizēt AS “Daugavpils satiksme”, apvienojot to ar Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Parkings D”, reģ. Nr.41503025952;

  - atļaut AS “Daugavpils satiksme” slēgt reorganizācijas līgumu ar Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību “Parkings D”, reģ. Nr.41503025952.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana grozījumu veikšanai akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” Statūtos.

  Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

  - apstiprināt grozījumus AS “Daugavpils satiksme” Statūtos un Statūtu jauno redakciju;

  - uzlikt par pienākumu AS “Daugavpils satiksme” valdei iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram par statūtu jauno redakciju normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

 • Pasažieru ievērībai!

  Rīgas ielas svētku laikā no š.g. 18.septembra plkst. 16.00 līdz š.g. 19.septembra plkst. 10.00 tiks izmainīta autobusa maršruta Nr.10A “Autoosta – Ruģeļi (Bērnudārzs) – Autoosta” kustības shēma. Saskaņā ar paredzēto shēmu autobuss nepiebrauks pie galapieturas “Sakņu iela” un kursēs no/līdz Autoostai.

  Izziņas pa tālr. 65425270. AS “Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  Rīgas ielas svētku laikā no š.g. 18.septembra plkst. 16.00 līdz š.g. 19.septembra plkst. 10.00 tiks izmainīta autobusa maršruta Nr.9 “Autoosta – Grīva (Ķiršu iela) – Autoosta” kustības shēma. Saskaņā ar paredzēto shēmu autobuss, braucot uz pilsētas centru, nepiebrauks pie pieturas “Rīgas iela”.

  Izziņas pa tālr. 65425270. AS “Daugavpils satiksme”

 • Sakarā ar to, ka Publisko iepirkumu likuma 60.panta septītās daļas 1.punktā norādītajā nogaidīšanas termiņā par iepirkuma komisijas 2021.gada 31.augusta lēmumu Iepirkumu uzraudzības birojā saņemtas divas sūdzības, kā rezultātā līdz Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma pieņemšanas nav iespējams izskatīt jautājumu par piekrišanas saņemšanu darījuma slēgšanai ar personu apvienību “SCANIA BALTIC” par ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu autobusu piegādi par kopējo summu EUR 5 062 848.54 (pieci miljoni sešdesmit divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro 54 centi), AS “Daugavpils satiksme” paziņo par 2021.gada 21.septembrī plkst.09:00 sasauktās ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu, izslēdzot no tās ceturto jautājumu:

  4. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar personu apvienību “SCANIA BALTIC” par ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu autobusu piegādi par kopējo summu EUR 5 062 848.54 (pieci miljoni sešdesmit divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro 54 centi).

 • Sakarā ar to, ka 2021.gada 31.augustā Daugavpils pilsētas pašvaldības iepirkuma komisija pieņēma lēmumu atklātajā konkursā “Ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)”, identifikācijas numurs DPD 2021/38, kā rezultātā AS “Daugavpils satiksme” nepieciešams noslēgt līgumu par summu EUR 5 062 848.54 (pieci miljoni sešdesmit divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro 54 centi), pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta otro daļu, 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” Statūtu 12.2.punktu, AS “Daugavpils satiksme” paziņo par 2021.gada 21.septembrī plkst.09:00 sasauktās ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtības grozīšanu, papildinot to ar ceturto jautājumu:

  4. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar personu apvienību “SCANIA BALTIC” par ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu autobusu piegādi par kopējo summu EUR 5 062 848.54 (pieci miljoni sešdesmit divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro 54 centi).

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 7.punktu, 101.panta pirmo daļu, 135.pantu, Komerclikuma 343.panta pirmo daļu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc kārtējo akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2021.gada 21.septembrī plkst. 09:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Lēmuma pieņemšana par akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” reorganizāciju.

  3. Akcionāra piekrišanas saņemšana grozījumu veikšanai akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” Statūtos.

 • 1. Akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” gada pārskata par 2020.gadu apstiprināšana.

  Akciju turētāja pārstāvis nolemj:

  apstiprināt AS “Daugavpils satiksme” 2020.gada pārskatu.

 • AS "Daugavpils satiksme" paziņo par to, ka 2021.gada 30.augustā paredzētā kārtējā akcionāra sapulce tiek pārcelta no plkst.9:00 uz plkst.15:00.

 • AS “Daugavpils satiksme” kopš 2017.gada īsteno projektu “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003. Šī gada 23.augustā pieņemts ekspluatācijā objekts “Tramvaju līnijas pārbūve posmos Vienības iela - Stacijas iela, ieskaitot 18.novembra un Ventspils ielu krustojumu (2,06 km)”, tādējādi projektā ir pabeigtas visas paredzētās aktivitātes. Šobrīd AS “Daugavpils satiksme” gatavo projekta noslēguma pārskatu iesniegšanai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai.

  Atgādinām, ka projektā kopumā bija paredzēts paveikt:

  1) tramvaju līnijas pārbūvi posmos Vienības iela - Stacijas iela, ieskaitot 18.novembra un Ventspils ielu krustojumu (2,06 km);

  2) jaunas tramvaju līnijas būvniecību posmā 18. Novembra iela-Veselības iela- Stropu ciems Daugavpilī (2,26 km);

  3) esošā kontakttīkla pārbūvi stieņveida un pantogrāfa strāvas tipa uztvērēja izmantošanai (9,50 km);

  4) kabeļlīnijas izbūvi posmā Jātnieku ielas depo – Stropi (trases garums 2,15 km);

  5) 8 četrasu tramvaju vagonu iegādi.

  Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

  Projekts bija secīgs turpinājums iesāktajiem tramvaja sliežu ceļa pārbūves darbiem un tramvaju parka atjaunošanai, lai nodrošinātu kvalitatīvus, ērtus un drošus pasažieru pārvadājumus Daugavpils pilsētā.

  Kopējās projekta izmaksas sastādīja EUR 17 780 322.15, no kurām attiecināmās izmaksas EUR 15 294 117.65 (85% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 4,5 % Valsts budžeta dotācija un 10,5 % Daugavpils pilsētas dome).

  AS “Daugavpils satiksme” turpina attīstīt tramvaju sliežu infrastruktūru Daugavpils pilsētā īstenojot projektu “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta”, kā arī plāno iesniegt jaunu projekta pieteikumu, kad tiks izsludināta projektu pieteikumu atlases SAM 4.5.1.1. kārtas ietvaros.