Aktualitātes

 • Pasažieru ievērībai!

  AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 11.jūlija reisa nerentablitātes dēļ tiks atcelts autobusa maršruta Nr. 20A “Jaunforštadte – Jaunbūve – Autoosta” reiss ar atiešanas laiku no pieturas “Aveņu iela” plkst. 06.40 un attiecīgi no galapieturas “Valkas iela” plkst. 07.00.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar personu apvienību “Scania Baltics” par sešu jaunu ar elektrību darbināmu autobusu iegādi par kopējo summu EUR 2 599 344.72.

  akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  dot piekrišanu līguma noslēgšanai ar personu apvienību “Scania Baltics” (SIA SCANIA LATVIA, reģistrācijas numurs 50003118401, juridiskā adrese Tīraines ielā 13, Rīgā, un SCANIA Eesti AS, reģistrācijas numurs 10238872, Betooni tn 2, Tallina, Igaunija) par sešu jaunu ar elektrību darbināmu M3 kategorijas autobusu piegādi par kopējo summu EUR 2 599 344.72 (divi miljoni pieci simti deviņdesmit deviņi euro trīs simti četrdesmit četri euro 72 centi).

  Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar UAB transporto firma “TRANSMITTO” par sešu jaunu ar saspiesto dabasgāzi darbināmu autobusu iegādi par kopējo summu EUR 1 094 742.00.

  akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  dot piekrišanu līguma noslēgšanai ar UAB transporto firma “TRANSMITTO”, reģistrācijas numurus 186083521, juridiskā adrese Vilniaus, Dariaus ir Gireno 19, Lietuva, par sešu jaunu ar saspiestās dabasgāzes (CNG) darbināmu M3 kategorijas mazas ietilpības autobusu piegādi par kopējo summu EUR 1 094 742.00 (viens miljons deviņdesmit četri tūkstoši septiņi simti četrdesmit divi euro 00 centi).

  AS “Daugavpils satiksme” Padomes locekļa atsaukšana.

  - atsaukt AS “Daugavpils satiksme” Padomes locekli Arti Druvinieku;

  - nepārvēlēt AS “Daugavpils satiksme” Padomi, atstājot Padomes sastāvā Padomes locekļus Ritu Livčāni un Jāni Rubīnu.

  AS „Daugavpils satiksme” Padomes locekļa ievēlēšana.

  1. ievēlēt uz 5 (pieciem) gadiem AS “Daugavpils satiksme” Padomes locekļa amatā Arti Druvinieku;

  2. nepārskatīt esošo AS “Daugavpils satiksme” Padomes locekļa mēneša atalgojumu, atstājot to līdzšinējā apmērā 800,00 euro;

  3. atļaut Artim Druviniekam savienot AS „Daugavpils satiksme” Padomes locekļa amatu ar biedrības „Mediķis”, reģistrācijas Nr.40008270489, valdes priekšsēdētāja amatu;

  4. Pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļai sagatavot Pilnvarojuma līguma grozījumus un organizēt to parakstīšanu ar ievēlēto AS „Daugavpils satiksme” Padomes locekli.

 • Daugavpils pilsētas pašvaldībā ir atvēti piedāvājumi iepirkuma “Videi draudzīgu autobusu piegāde AS “Daugavpils satiksme” vajadzībām (SAM 4.5.1.2. ietvaros)”, identifikācijas numurs DPP 2022/14 ietvaros. Iepirkuma priekšmets tika sadalīts četrās daļās:

  1.DAĻA: Četrpadsmit jaunu ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu M3 kategorijas autobusu piegāde;

  2.DAĻA: Sešu jaunu ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu M3 kategorijas mazas ietilpības autobusu piegāde;

  3.DAĻA: Sešu jaunu ar elektrību darbināmu M3 kategorijas autobusu piegāde;

  4.DAĻA: Divu jaunu ar elektrību darbināmu M3 kategorijas mazas ietilpības autobusu piegāde.

  Katrā no daļām ir pieteikušies vairāki pretendenti. Iepirkumu komisija vērtē katru daļu atsevišķi, lēmums par līguma slēgšanas tiesībām pieņemts 2. daļā, kur bija pieteicies tikai viens pretendents - UAB transporto firma "TRANSMITTO" un 3.daļā ar SIA "Scania Latvia", kas piedāvāja viszemāko cenu.

  Jaunu autobusu iegāde tiek īstenota Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” ietvaros. Kā arī daļa jaunu autobusu tiks iegādāti no projekta“Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai, 2.kārta” , kas tiks iesniegts Centrālā un finanšu līgumu aģentūrā līdz šī gada 29.aprīlim, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.739 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi.

  Projekta īstenošanas rezultātā tiks ievērojami samazināts gaisa piesārņojums pilsētā un siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī panākts efektīvāks energoresursu izlietojums.

  Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

  Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 4.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde lūdz papildināt 2022.gada 1.jūlijā plkst. 09:00 nozīmētās ārkārtas akcionāra sapulces darba kārtību ar ceturto un piekto jautājumu:

  4. AS “Daugavpils satiksme” Padomes locekļa atsaukšana.

  5. AS “Daugavpils satiksme” Padomes locekļa ievēlēšana.

 • Projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” ietvaros ir pabeigta būvprojekta “Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūve savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” - “Vecstropi” Daugavpilī” izstrāde.

  AS “Daugavpils satiksme” ir iesniegusi pieteikumu Daugavpils pilsētas pašvaldībai būvdarbu iepirkuma organizēšanai. Pašvaldība šī gada 13.jūnijā izsludināja atklātu konkursu “Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūve, savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” un “Vecstropi” Daugavpilī” ar identifikācijas numuru DPP 2022/61.

  Iepirkuma dokumentācija ir pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/83444

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – šī gada 18.jūlijs.

  Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā savienos divas nozīmīgas pilsētas apkaimes - Ķīmiķu rajonu (1. un 2.maršruta sākumpunkts) un Stropus (3.maršruta sākumpunkts).

  Projekta ietvaros pabeigti un 2021.gada sākumā pieņemti ekspluatācijā tramvaju līnijas un kontakttīklu pārbūves darbi posmā Parādes iela - Cietokšņa iela – Cietoksnis. Rezultātā ir nodrošināta mūsdienīga tramvaju elektroapgādes sistēma un tramvaju kustības regularitāte. Tramvaja kustība ir kļuvusi līdzenāka, drošāka un ātrāka. Kontakttīkls pielāgots stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērēja izmantošanai, kas ievērojami uzlabo tramvaju vagonu ekspluatāciju un kustības ātrumu.

  Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

  Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

  Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta otro daļu, 96.panta pirmo daļu, otro daļu, 98.panta pirmo daļu, otro daļu, 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” statūtu 12.2.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2022.gada 1.jūlija plkst.09:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar personu apvienību “Scania Baltic” par sešu jaunu ar elektrību darbināmu autobusu iegādi par kopējo summu EUR 2 599 344.72.

  3. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar UAB transporto firma “TRANSMITTO” par sešu jaunu ar saspiesto dabasgāzi darbināmu autobusu iegādi par kopējo summu EUR 1 094 742.00.

 • Pasažieru ievērībai!

  Pilsētas svētku laikā tiks izmainīta autobusu Nr.9 kustības shēma

  Parādes ielas posmā no Vienības ielas līdz Daugavas ielai un Ģimnāzijas ielas posmā no Parādes ielas līdz Lāčplēša ielai slēgšanas dēļ no š.g. 03.jūnija plkst. 13:00 līdz 05.jūnija plkst. 23:30 tiks pārtraukta jebkura transporta kustība. Kā rezultātā autobusa maršruta Nr. 9 autobusiem nebūs iespējas, braucot no pilsētas centra, piebraukt pie pieturas “Rīgas iela”, kura atrodas Cietokšņa un Rīgas ielu krustojumā.

  Pilsētas svētku laikā tiks izmainīta autobusu Nr.13A kustības shēma

  No š.g. 03.jūnija plkst. 15:00 līdz 05.jūnija plkst. 23:30 tiks slēgta satiksme vairākos ielas posmos Cietoksnī. Līdz ar to maršruta Nr.13A autobuss kursēs tikai līdz pieturai “Imperatora iela” un no tās.

  Izziņas pa tālr. 65425270. AS Daugavpils satiksme.

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka Daugavpils pilsētas svētku laikā tiks ieviesti šādi 1. un 3.tramvaja maršrutu papildreisi:

  3. jūnijā

  1. maršrutā ar atiešanas laiku no pieturas “Butļerova iela” plkst. 22:20; 22:50; 23:10; 23:25; 23.40; 23.55; 00.10; atiešanas laiks no pieturas “Vienības nams” (Ķīmiķu mikrorajona virzienā) plkst. 22:51; 23:21; 23:41; 23:56; 00:11; 00:26; 00.41;

  3. maršrutā ar atiešanas laiku no pieturas ”Cietoksnis”: plkst. 21.40; 22.36; 23.04; 23.32; 00.00; 00.28; 01.00; atiešanas laiks no pieturas “Vienības nams” (Ķīmiķu mikrorajona virzienā): plkst.21:47; 22:43; 23:11; 23:39; 00:07; 00:35; 01:07.

  no plkst. 20:16 līdz tramvaju kursēšanas grafika beigām vienvagona un divvagonu tramvaji kursēs pamīšus; visi papildreisu tramvaji kursēs līdz gala pieturai “Butļerova iela”.

  4. jūnijā

  1. maršrutā ar atiešanas laiku no pieturas “Butļerova iela” plkst. 22:20; 22:50; 23:10; 23:25; 23.40; 23.55; 00.10; 00:30; 00:50.

  atiešanas laiks no pieturas “Vienības nams” (Ķīmiķu mikrorajona virzienā) plkst. 22:51; 23:21; 23:41; 23:56; 00:11; 00:26; 00.41; 01:01; 01:21.

  Laika periodā no plkst. 11:12 līdz plkst. 18:50 maršrutu tīklā vienvagona un divvagonu vai sešasu tramvaji kursēs pamīšus, bet no plkst. 18:50 līdz tramvaju kursēšanas grafika beigām kursēs divvagonu vai sešasu tramvaji.

  3. maršrutā ar atiešanas laiku no pieturas ”Cietoksnis” plkst. 21.40; 22.36; 23.04; 23.32; 00.00; 00.28; 01.00; atiešanas laiku no pieturas “Vienības nams” (Ķīmiķu mikrorajona virzienā) plkst.21:47; 22:43; 23:11; 23:39; 00:07; 00:35; 01:07.

  visi papildreisu tramvaji kursēs līdz gala pieturai “Butļerova iela”.

  5. jūnijā

  1.maršrutā no plkst. 11:12 līdz plkst. 18:40 tiks palielināts kursējošo vagonu skaits, t.i., 4 vienvagonu tramvaji tiks aizvietoti ar 4 divvagonu vai sešasu tramvajiem, tie kursēs pamīšus.

  Kā arī 3. un 4.jūnijā autobusu maršrutu Nr.3B; 5; 7; 8; 10; 12 un 17A vēla vakara reisi tiks nodrošināti ar lielietilpības autobusiem maietilpības autobusu vietā.

 • AS “Daugavpils satiksme” 2022.gada 30.maijā noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.1/21/I/005 “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” īstenošanu.

  Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 467 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi” prasībām, projekta mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskā transportā Daugavpilī.

  Projekts ir secīgs turpinājums iesāktajiem tramvaja sliežu ceļa pārbūves darbiem, lai nodrošinātu kvalitatīvus, ērtus un drošus pasažieru pārvadājumus Daugavpils pilsētā, kā arī piesaistītu jaunus pasažierus.

  Projektā ir paredzēts veikt sekojošas darbības:

  • Jaunas tramvaju līnijas izbūve, kas savienos pilsētas centru posmā no esošā tramvaju galapunkta «Stacija» ar Cietoksni;

  • Esošās tramvaju līnijas pārbūve Smilšu ielas posmā (no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai, iesk. pagriezienu uz Jātnieku ielu);

  • Esošās tramvaju līnijas pārbūve Jātnieku ielas posmā (no Smilšu ielas līdz Depo teritorijai);

  • Esošās tramvaju līnijas pārbūve tramvaju 2.maršutā (posmā no 18.novembra un Ventspils ielu krustojumam līdz Jāņa ielai);

  • Jaunu tramvaju vagonu iegāde.

  Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

  Kopējās projekta izmaksas ir 29 598 590.00 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 27 270 000.00 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 23 179 500.00 EUR.

 • AS “Daugavpils satiksme” gada pārskata par 2021.gadu apstiprināšana.

  Akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  1. apstiprināt AS “Daugavpils satiksme” pārskatu par 2021.gadu ar finansiālās darbības rezultātu – peļņu 4 247 EUR apmērā;.

  2. 50% no peļņas atstāt AS „Daugavpils satiksme” rīcībā, nenovirzot dividenžu izmaksai;

  3. sagatavot Domes lēmuma projektu par AS „Daugavpils satiksme” pārējās peļņas daļas 50% apmērā atstāšanu sabiedrībās rīcībā.

  Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par kopējo summu EUR 29 598 590.00 (divdesmit deviņi miljoni pieci simti deviņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro 00 centi).

  akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  dot piekrišanu AS “Daugavpils satiksme” valdei slēgt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.90000812928, juridiskā adrese Smilšu ielā 1, Rīgā, par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu par kopējo summu EUR 29 598 590.00 (divdesmit deviņi miljoni pieci simti deviņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro 00 centi).