Aktualitātes

 • No 2022. gada 24. janvāra uzsāks kustību tramvaja maršruts Nr. 4 “Forštadte – Stacija”.

  Tramvajs kursēs reizi stundā virzienā no Maizes kombināta līdz Stacijai un no Stacijas uz Maizes kombinātu.

  Pirmā reisa atiešanas laiks

  *no pieturas “Maizes kombināts” – plkst.6:20,

  *no pieturas “Stacija” – plkst.6:45.

  Pēdējā reisa atiešanas laiks

  *no pieturas “Stacija” – plkst.19:45,

  *no pieturas “Maizes kombināts” – plkst.20:20 (kursē uz depo Butļerova ielā).

  AS “Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  AS "Daugavpils satiksme" informē, ka no 01.02.2022. autobusa maršrutā Nr.10 “Autoosta – Ruģeļi – Autoosta” eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem:

  1. tiks grozīta kustības shēmas daļa reisam ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 06.00, paredzot autobusa kustību pa Jelgavas, Stiklu un Rūpniecības ielām.

  2. tiks pārcelts reisa atiešanas laiks no Autoostas no plkst.23:35 uz plkst.23:25 un attiecīgi no galapieturas “Ruģeļi” no plkst. 23.52 uz plkst. 23.40, kā arī grozīta kustības shēma Autoostas virzienā, paredzot autobusa kustību pa Nometņu, Jelgavas, Rūpniecības, Stiklu, Jelgavas, 18.novembra, Daugavas un Imantas ielām.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • VAKANCES

  AS “Daugavpils satiksme” aicina darbā uz nenoteiktu laiku iepirkuma speciālistu.

  Prasības pretendentiem:

  - profesionālā izglītība tiesību zinātnēs;

  - labas iemaņas darbā ar datoru; (Word, Excel, PowerPoint), izmantot

  interneta iespējas un datu bāzes;

  - valsts valodas prasme – augstākā (C2 līmenis);

  - spēja strādāt dinamiskā un aktīvā vidē, labas komunikācijas prasmes.

  Galvenie amata pienākumi:

  1. Plānot un organizēt uzņēmuma iepirkuma (tajā skaitā elektronisko cenu aptauju un tirgus izpēšu) procedūras atbilstoši iekšējiem un arējiem normatīvajiem aktiem. Sagatavot, īstenot un kontrolēt iepirkumu plānu.

  2. Izstrādāt iepirkuma procedūras dokumentus (t.sk. tehniskās specifikācijas) atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumus. Kontrolēt iepirkumu, elektronisko cenu aptauju un tirgus izpēšu virzību un izpildi.

  3. Sagatavot lēmumus iepirkumu jautājumos un ziņojumus (paziņojumus) par iepirkumu rezultātiem, rīkojumus iepirkumu jautājumos, atbildes fiziskām un juridiskām personām, sniegt atzinumus par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumus.

  4. Sagatavot iepirkumu līgumus slēgšanai ar iepirkumu, elektronisko cenu aptauju un tirgus izpēšu uzvarētājiem, kontrolēt to atbilstību procedūru dokumentiem un iepirkumu komisijas lēmumiem, kā arī izvērtēt iepirkumu līgumu grozījumu likumību un saskaņot tos.

  5. Organizēt lēmumu un saistītas dokumentācijas publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja, Daugavpils pilsētas domes un AS „Daugavpils satiksme” mājas lapā.

  Pieteikumu un CV iesniegt 18.Novembra ielā 183, Daugavpilī vai elektroniski info@dsatiksme.lv līdz 2022.gada 12.februārim.

  Amatalga - EUR 800 -850

  Sīkāka informācija pa tālruni 65433632

 • Pasažieru ievērībai!

  AS "Daugavpils satiksme" informē, ka no 15.01.2022. eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem tiks grozīta autobusa maršruta Nr.12 “Autoosta – Križi” kustības shēma:

  1. katras dienas reisa autobuss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 07.15, virzoties uz Križiem, brauks pa 18.Novembra, Vasarnīcu, Veselības un 18.novembra ielām, piebraucot pie Reģionālās slimnīcas;

  2. darba dienas reisa autobuss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 13.55 un 15.15, brauks pa 18.Novembra, Valkas, Smilšu, Jātnieku, Vaiņodes, Dzintaru, Abavas, Vasarnīcu, Veselības un 18.novembra ielām.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  AS “Daugavpils satiksme informē, ka tehnoloģiskā pārtraukuma laikā Judovkas apkaimē Lielā ielā no š.g. 06.janvāra autobusu maršrutu Nr. 8; 15 un 22 autobusiem tiks atjaunota iespēja braukt taisni pa Lielo ielu un piebraukt pie pieturvietām “Zemnieku iela”, “Kooperācijas iela” un “Judovka”.

  Izziņas pa tālr. 65425270. AS “Daugavpils satiksme”

 • Pasažieru ievērībai!

  AS "Daugavpils satiksme" informē, ka, atsaucoties uz pilsētas iedzīvotāju lūgumu, transporta komisija nolēma no 15.01.2022. grozīt autobusa maršruta Nr.17 “Autoosta – Stacijas iela – Jaunforštadte” reisa atiešanas laiku no Autoostas no plkst. 19.10 uz plkst. 19.20 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” no plkst. 19.26 uz plkst. 19.36.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • 2021.gada 31.augustā AS “Daugavpils satiksme” noslēdza līgumu ar personu apvienību “SCANIA BALTIC” par 20 jaunu autobusu Scania Citywide LF CNG iegādi. Atbilstoši līguma nosacījumiem, piegādātājs visus autobusus piegādās ne vēlāk kā 12 kalendāro mēnešu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  Jaunu autobusu iegāde tiek īstenota Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” ietvaros. Projektā vēl ir paredzēts iegādāties 15 jaunus ar CNG darbināmus mazietilpības autobusus, bet, ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā (PIL), kas stājās spēkā 2021.gada 14.septembrī, paredzēta jauna kārtība autotransporta iepirkumu jomā. Respektīvi, projektā būs jāparedz arī autobusu iegāde, kas darbināmi ar elektrību. Šobrīd, atbilstoši PIL grozījumiem, tiek gatavota iepirkuma dokumentācija.

  Bez tam, 2021.gada 11.novembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.739 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi"”, kuru ietvarā Daugavpils pilsētai ir iespēja vēl piesaistīt Kohēzijas fonda finansējumu EUR 2 754 000 apmērā.

  Projekta īstenošanas rezultātā tiks ievērojami samazināts gaisa piesārņojums pilsētā un siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī panākts efektīvāks energoresursu izlietojums.

  Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

  Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

 • Pasažieru ievērībai!

  AS "Daugavpils satiksme" informē, ka, atsaucoties uz pilsētas iedzīvotāju lūgumu, transporta komisija nolēma no 01.01.2022. eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem grozīt autobusa maršruta Nr.12 “Križi – Autoosta” reisu ar atiešanas laiku no galapieturas “Križi” plkst. 07.10 kustības shēmas daļu, paredzot autobusa kustību gar Piena kombināta apkaimi pa Smilšu, Malu u Stacijas ielām.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta otro daļu, 98.panta pirmo daļu, otro daļu un piekto daļu, 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” statūtu 12.1.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2021.gada 23.decembrī plkst.09:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana AS “Daugavpils satiksme” piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 0500 009 1501 Kārklu ielā 24, Daugavpilī, apgrūtināšanai ar lietu tiesībām.

 • Pasažieru ievērībai!

  AS "Daugavpils satiksme" informē, ka, atsaucoties uz pilsētas iedzīvotāju lūgumu, transporta komisija nolēma no 01.01.2022. eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem grozīt autobusa maršruta Nr.11 “Jaunforštadte – Reģionāla slimnīca” kustības shēmas daļu, paredzot autobusa kustību gar Reģionālas slimnīcas “pretējā virzienā” pa Vasarnīcu – Veselības – 18.novembra – Vasarnīcu ielām.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”