Aktualitātes

 • Pasažieru ievērībai!

  AS "Daugavpils satiksme" informē, ka, atsaucoties uz pilsētas iedzīvotāju lūgumu, transporta komisija nolēma no 15.01.2022. grozīt autobusa maršruta Nr.17 “Autoosta – Stacijas iela – Jaunforštadte” reisa atiešanas laiku no Autoostas no plkst. 19.10 uz plkst. 19.20 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” no plkst. 19.26 uz plkst. 19.36.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • 2021.gada 31.augustā AS “Daugavpils satiksme” noslēdza līgumu ar personu apvienību “SCANIA BALTIC” par 20 jaunu autobusu Scania Citywide LF CNG iegādi. Atbilstoši līguma nosacījumiem, piegādātājs visus autobusus piegādās ne vēlāk kā 12 kalendāro mēnešu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  Jaunu autobusu iegāde tiek īstenota Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.2/21/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai” ietvaros. Projektā vēl ir paredzēts iegādāties 15 jaunus ar CNG darbināmus mazietilpības autobusus, bet, ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā (PIL), kas stājās spēkā 2021.gada 14.septembrī, paredzēta jauna kārtība autotransporta iepirkumu jomā. Respektīvi, projektā būs jāparedz arī autobusu iegāde, kas darbināmi ar elektrību. Šobrīd, atbilstoši PIL grozījumiem, tiek gatavota iepirkuma dokumentācija.

  Bez tam, 2021.gada 11.novembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.739 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi"”, kuru ietvarā Daugavpils pilsētai ir iespēja vēl piesaistīt Kohēzijas fonda finansējumu EUR 2 754 000 apmērā.

  Projekta īstenošanas rezultātā tiks ievērojami samazināts gaisa piesārņojums pilsētā un siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī panākts efektīvāks energoresursu izlietojums.

  Projekta realizācijas termiņš: līdz 2023.gada 31.decembrim

  Kopējās projekta izmaksas ir 11 842 187,88 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 11 764 705,88 EUR, Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 10 000 000 EUR.

 • Pasažieru ievērībai!

  AS "Daugavpils satiksme" informē, ka, atsaucoties uz pilsētas iedzīvotāju lūgumu, transporta komisija nolēma no 01.01.2022. eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem grozīt autobusa maršruta Nr.12 “Križi – Autoosta” reisu ar atiešanas laiku no galapieturas “Križi” plkst. 07.10 kustības shēmas daļu, paredzot autobusa kustību gar Piena kombināta apkaimi pa Smilšu, Malu u Stacijas ielām.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta otro daļu, 98.panta pirmo daļu, otro daļu un piekto daļu, 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” statūtu 12.1.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2021.gada 23.decembrī plkst.09:00 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana AS “Daugavpils satiksme” piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 0500 009 1501 Kārklu ielā 24, Daugavpilī, apgrūtināšanai ar lietu tiesībām.

 • Pasažieru ievērībai!

  AS "Daugavpils satiksme" informē, ka, atsaucoties uz pilsētas iedzīvotāju lūgumu, transporta komisija nolēma no 01.01.2022. eksperimentālā kārtā uz trim mēnešiem grozīt autobusa maršruta Nr.11 “Jaunforštadte – Reģionāla slimnīca” kustības shēmas daļu, paredzot autobusa kustību gar Reģionālas slimnīcas “pretējā virzienā” pa Vasarnīcu – Veselības – 18.novembra – Vasarnīcu ielām.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • PASAŽIERU IEVĒRĪBAI!

  “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 09.decembra tiks atjaunoti sekojošie autobusu reisi:

  1. Autobusu maršruta Nr.7 “Autoosta – Kalkūni – Autoosta” reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 21.35; 22.20 un attiecīgi no galapieturas “Kalkūni” plkst. 21.51; 22.36.

  2. Autobusu maršruta Nr. 10 “Autoosta – Ruģeļi – Autoosta” darba dienas reiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 23.35 un attiecīgi no galapieturas “Ruģeļi” plkst. 23.52.

  3. Autobusu maršruta Nr.10A “Autoosta – Ruģeļi (Bernudārzs) – Autoosta” darba dienas reisi ar atiešanas laikiem no Sakņu ielas plkst. 11.27; 12.06; 12.45; 13.23; 14.02; 14.45; 20.17; 20.55 un attiecīgi no Autoostas plkst. 11.30; 12.10; 12.50; 13.30; 14.05; 14.50; 20.20; 21.05 un attiecīgi no galapieturas “Bērnudārzs” plkst. 11.48; 12.28; 13.06; 13.46; 14.28; 15.06; 20.38; 21.23

  4. Autobusu maršruta Nr.17A “Autoosta – CSDD – Jaunforštadte – CSDD – Autoosta” darba dienas reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 23.16; 23.53 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 23.33; 00.10 un brīvdienas reisi ar atiešanas laikiem no Autoostas plkst. 23.12; 23.50 un attiecīgi no galapieturas “Aveņu iela” plkst. 23.30; 00.07.

  5. Autobusu maršruta Nr.19 “Autoosta – Jaunforštadte – Ķīmiķu ciemats – Jaunbūve – Jaunforštadte” darba dienas reiss ar atiešanas laiku no Autoostas plkst. 21.50 un attiecīgi no galapieturas “Cialkovska iela” plkst. 22.20.

  Aktuālā informācija ir pieejama uzņēmuma mājas lapā: www.satiksme.daugavpils.lv un pa tālr.: +371 65425270.

 • Pasažieru ievērībai!

  AS "Daugavpils satiksme" informē, ka, atsaucoties uz pilsētas iedzīvotāju lūgumu, transporta komisija nolēma pagarināt no 01.12.2021. uz trim mēnešiem eksperimentālos pārvadājumus pēc grozītās autobusa maršruta Nr.9 “Autoosta – Grīva (Ķiršu iela) – Autoosta” kustības shēmas nodrošinot autobusa kustību pa Lielā, Komunālā, Pieneņu un Staru ielām. Kustības saraksts netiek grozīts.

  Uzziņas pa tālr. 654-25270 AS “Daugavpils satiksme”

 • AS “Daugavpils satiksme” informē, ka no š.g. 15.novembra tiks atjaunoti sekojošie tramvaju reisi:

  1. tramvaja maršruta reisi:

  - no pieturas “Butļerova iela” plkst. 20:15; 20:45; 21:20; 22:35

  - no pieturas “Stacija” plkst. 20:42; 21:12; 21:47; 23:02

  2. tramvaja maršruta reisi:

  - no pieturas “Butļerova iela” plkst. 20:34

  - no pieturas “Maizes kombināts” plkst. 21:00

 • Sakarā ar radušos nepieciešamību un apstākļiem, kuru dēļ AS „Daugavpils satiksme” nevar piedalīties ārkārtas akcionāra sapulcē 2021.gada 22.novembrī plkst.10:30, AS „ Daugavpils satiksme” paziņo par ārkārtas akcionāra sapulces pārcelšanu uz 2021.gada 24.novembri plkst.10:30.
 • Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 98.panta piekto daļu, 101.panta pirmo daļu, 118.panta ceturto daļu, AS “Daugavpils satiksme” statūtu 12.2.punktu, akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” valde sasauc ārkārtas akcionāra sapulci Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2021.gada 22.novembrī plkst. 10:30 ar šādu darba kārtību:

  1. Akcionāra sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

  2. Akcionāra piekrišanas saņemšana darījuma slēgšanai ar personu apvienību “SCANIA BALTIC” par ar saspiesto dabasgāzi (CNG) darbināmu autobusu piegādi par kopējo summu EUR 5 062 848.54 (pieci miljoni sešdesmit divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro 54 centi).