Nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 38, Daugavpilī, atsavināšanas mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Dokumentācija:

Izsoles noteikumi

Uzvarētāja nosaukums: Sakarā ar to, ka nav pieteicies neviens pretendents, izsole uzskatāma par nenotikušu.