Normatīvie dokumenti

Likumi:

 1. Autopārvadājumu likums
 2. Ceļu satiksmes likums
 3. Likums "Par pašvaldībām"
 4. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums
 5. Invaliditātes likums
 6. Administratīvās atbildības likums
 7. Komerclikums
 8. Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums

Ministru kabineta noteikumi:

 1. MK 02.06.2015. noteikumi Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi"
 2. MK 22.06.2021. noteikumi Nr.414 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi"
 3. MK 13.07.2010. noteikumi Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā"
 4. MK 28.07.2015 noteikumi Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu"
 5. MK 28.08.2012 noteikumi Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība"

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi:

 1. Daugavpils pilsētas domes 28.01.2022. SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.7 "BRAUKŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMI DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SABIEDRISKĀ TRANSPORTA MARŠRUTU TĪKLĀ"
 2. Daugavpils pilsētas domes 28.06.2018. saistošie noteikumi Nr.20 "Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu"

Daugavpils pilsētas domes normatīvie dokumenti:

 1. Daugavpils pilsētas domes 26.11.2015 noteikumi Nr.13 "Kārtība, kādā nosaka un piešķir ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto zaudējumu kompensāciju"

PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBU SASKAŅĀ AR 16.10.2014. LR SAEIMAS LIKUMU “PUBLISKAS PERSONAS KAPITĀLA DAĻU UN KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBAS LIKUMS” (58.PANTS)

Nr.

Publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

1.

Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids

Pastāvīgi

SIA "Daugavpils satiksme"

- 2024. gada budžeta plāns

- rīcības plāns 2024. gadam

- 2023. gada budžeta plāns

- rīcības plāns 2023. gadam

- vidēja termiņa darbības stratēģija 2021.-2025. gadam (ar grozījumiem)

- 2022. gada budžeta plāns

- rīcības plāns 2022. gadam

- vidēja termiņa darbības stratēģija 2021.-2025. gadam

- 2021. gada budžeta plāns

- rīcības plāns 2021. gadam

- vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2020. gadam

- 2020. gada budžeta plāns

- rīcības plāns 2020. gadam

- 2019. gada budžeta plāns

- rīcības plāns 2019. gadam

- 2018. gada budžeta plāns

- rīcības plāns 2018. gadam

- 2017. gada budžeta plāns

- rīcības plāns 2017. gadam

- 2016. gada budžeta plāns

- rīcības plāns 2016. gadam

- 2015. gada budžeta plāns

- rīcības plāns 2015. gadam

- 2014. gada budžeta plāns

- rīcības plāns 2014. gadam

- AS “Daugavpils satiksme” vidēja termiņa darbības stratēģija 2014.-2016. gadam un darbības pārskats

2.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1 x gadā

2022. gadam noteikto mērķu izpilde:

- budžeta plāns

- rīcības plāns

2021. gadam noteikto mērķu izpilde:

- budžeta plāns

- rīcības plāns

2020. gadam noteikto mērķu izpilde:

- budžeta plāns

- rīcības plāns

2019. gadam noteikto mērķu izpilde:

- budžeta plāns

- rīcības plāns

2018. gadam noteikto mērķu izpilde:

- budžeta plāns

- rīcības plāns

2017. gadam noteikto mērķu izpilde:

- budžeta plāns

- rīcības plāns

2016. gadam noteikto mērķu izpilde:

- budžeta plāns

- rīcības plāns

2015. gadam noteikto mērķu izpilde:

- budžeta plāns

- rīcības plāns

2014. gadam noteikto mērķu izpilde:

- budžeta plāns

- rīcības plāns

3.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

1 x gadā

- 2022. gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

- 2021. gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

- 2020. gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

- 2019. gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

- 2018. gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

- 2017. gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

- 2016. gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

- 2015. gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

- 2014. gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

4.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

1 x gadā

- 2022. gada valsts vai pašvaldības finansējuma izlietojums

- 2021. gada valsts vai pašvaldības finansējuma izlietojums

- 2020. gada valsts vai pašvaldības finansējuma izlietojums

- 2019. gada valsts vai pašvaldības finansējuma izlietojums

- 2018. gada valsts vai pašvaldības finansējuma izlietojums

- 2017. gada valsts vai pašvaldības finansējuma izlietojums

- 2016. gada valsts vai pašvaldības finansējuma izlietojums

- 2015. gada valsts vai pašvaldības finansējuma izlietojums

- 2014. gada valsts vai pašvaldības finansējuma izlietojums

5.

Atalgojuma politikas principi

Pastāvīgi

DS Atalgojuma_politika

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem AS “Daugavpils satiksme”

Amatu iedalījums amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru AS “Daugavpils satiksme”

6.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Pastāvīgi

SIA “Daugavpils satiksme” ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība atbilst “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 10., 11. un 12. pantā noteiktajai kārtībai

7.

Neauditēti starpperiodu pārskati

1 x pārskata periodā (3, 6, 9 un 12 mēnešos)

- SIA “Daugavpils satiksme” 2023. gada 12 mēnešu darbības pārskati

- SIA “Daugavpils satiksme” 2023. gada 9 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2023. gada 3 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2022. gada 12 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2022. gada 9 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2022. gada 6 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2022. gada 3 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2021. gada 12 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2021. gada 9 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2021. gada 6 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2021. gada 3 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2020. gada 12 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2020. gada 9 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2020. gada 6 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2020. gada 3 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2019. gada 12 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2019. gada 3 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2018. gada 12 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2018. gada 9 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2018. gada 6 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2018. gada 3 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2017. gada 12 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2017. gada 9 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2017. gada 6 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2017. gada 3 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2016. gada 12 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2016. gada 9 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2016. gada 6 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2016. gada 3 mēnešu darbības pārskati

8.

Auditēts gada pārskats

1 x gadā (līdz nākamā mēneša 30.dat. pēc iesniegšanas VID)

- AS “Daugavpils satiksme” 2022. gada pārskats

AS"Daugavpils satiksme" KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS PAR 2022. GADU

AS"Daugavpils satiksme" NEFINANŠU PAZIŅOJUMS PAR 2022. GADU

- AS “Daugavpils satiksme” 2021. gada pārskats

AS"Daugavpils satiksme" KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS PAR 2021. GADU

AS"Daugavpils satiksme" NEFINANŠU PAZIŅOJUMS PAR 2021. GADU

- AS “Daugavpils satiksme” 2020. gada pārskats

- AS “Daugavpils satiksme” 2019. gada pārskats

- AS “Daugavpils satiksme” 2018. gada pārskats

- AS “Daugavpils satiksme” 2017. gada pārskats

- AS “Daugavpils satiksme” 2016. gada pārskats

- AS “Daugavpils satiksme” 2015. gada pārskats

- AS “Daugavpils satiksme” 2014. gada pārskats

9.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

SIA “Daugavpils satiksme” dibinātājs ir 1 dalībnieks: Daugavpils pilsētas dome. Daugavpils pilsētas domei, reģ.Nr.90000077325, pieder 2 935 629 (divi miljoni deviņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši seši simti divdesmit deviņi eiro) kapitāla daļas (ieguldījums sastāda 100 % no kopējā kapitāla), vienas daļas vērtība ir 1.00 EUR. Daļas ir vienādas un nedalāmas. Katrai daļai ir vienas balss tiesības, kā arī tiesības piedalīties kapitālsabiedrības pārvaldē un peļņas sadalē.

10.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

SIA “Daugavpils satiksme” struktūra

11.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

SIA “Daugavpils satiksme” saņemtie ziedojumi:

- 2022. gads

- 2021. gads

- 2020. gads

- 2019. gads

- 2018. gads

- 2017. gads

- 2016. gads

- 2015. gads

- 2014. gads

12.

Informācija par iepirkumiem

Pastāvīgi

SIA “Daugavpils satiksme” izsludinātie un veiktie iepirkumi

13.

Informācija par valdes locekļiem: profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, kā arī valdes un padomes locekļu pilnvaru termiņiem

Pastāvīgi

2024. gada 22. februarī par SIA “Daugavpils satiksme” valdes locekli līdz ….. tika iecelts Artis Druvinieks. Valdes locekļa CV

14.

Statūti

Pastāvīgi

SIA  “Daugavpils satiksme” statūti

15.

“Privātuma politika”

Pastāvīgi

Par ierobežotas pieejamības informāciju

Informācijas drošības politika

Informācijas sistēmu drošības politika

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

Videonovērošanas noteikumi

16.

Iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēma

Pastāvīgi

AS “Daugavpils satiksme” iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēma

Korporatīvās pārvaldības kodekss

17.

Paziņojumi par akcionāru / dalībnieku sapulce sasaukšanu

Pastāvīgi

Aktuālie paziņojumi par akcionāru sapulces sasaukšanu tiek publicēti SIA “Daugavpils satiksme” mājaslapas Aktualitāšu sadaļā. Paziņojumu arhīvs (2016.-2019.g.)

18.

Valdes, padomes (ja tāda ir izveidota) nolikums vai citu tam pielīdzināmu dokumentu, kas regulē tās darbību

Pastāvīgi

SIA “Daugavpils satiksme” valdi veido viens valdes loceklis, kurš darbojas uz pilnvarojuma līguma pamata, kas arī regulē valdes locekļa darbību