Privātuma politika

Pārzinis un kontaktinformācija

DATU PĀRZINIS

Akciju sabiedrība "Daugavpils satiksme", turpmāk - Uzņēmums

Reģistrācijas Nr. 41503002269

Juridiskā adrese: 18.novembra 183, Daugavpils, LV-5417

Tālr.: +371 65433632

E-pasts: info@dsatiksme.lv

Datu aizsardzības speciālists


MĒRĶIS UN PIEMĒROŠANA

 • Mērķis - informēt Jūs par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesiskumu, Jūsu tiesībām un citiem aspektiem personas datu apstrādē Uzņēmuma darbības procesos.
 • Privātuma politika tiek piemērota likumīgas datu apstrādes un Jūsu tiesību nodrošināšanai, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas un citu tiesību aktu prasībām, neatkarīgi no personas datu apstrādes formas un vides (piemēram, klātienē vai attālināti, mutiski, papīra vai elektroniskā formātā, telefoniski vai izmantojot e-pastu, interneta vietnē u.tml.).

DATU APSTRĀDES NOLŪKI

 • Uzņēmuma pakalpojumu sniegšana
 • Personāla vadība
 • Saimnieciskās darbības nodrošināšana
 • Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un/vai personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzību

TIESISKIE PAMATI

 • Līgumisku attiecību nodibināšana un izpilde

Uz šī tiesiskā pamata Uzņēmums apstrādā Jūsu personas datus pirms līguma noslēgšanas, lai sagatavotu līgumu un apstrādā tikmēr, kamēr ir spēkā noslēgtais līgums.

piemēram, darba līguma izpildei, algu un prēmiju aprēķināšanas un izmaksas vajadzībām ir nepieciešams apstrādāt datus par Jūsu bankas konta numuru un citu informāciju, bez kuras darba tiesisko attiecību izpilde nebūtu iespējama.

 • Juridiskā pienākuma izpilde

Uzņēmums apstrādā Jūsu personas datus, ievērojot likumiskus pienākumus, kuri paredz obligātu pasākumu izpildi. Šajos gadījumos Uzņēmumam nav brīvas izvēles, veicot Jūsu personas datu apstrādi tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Uzņēmuma pienākumi ir noteikti tādos Latvijas Republikas normatīvajos aktos kā, bet ne tikai, «Autopārvadājumu likums»; «Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums»; «Invaliditātes likums»; «Darba likums»; likums «Par nodokļiem un nodevām»; Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 «Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude»; Ministru kabineta 28.08.2012. noteikumi Nr.599 «Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība»; Daugavpils pilsētas domes 08.12.2016. saistošie noteikumi Nr.46 «Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām»; u.c.

 • Uzņēmuma vai trešās personas leģitīmās intereses

Leģitīmas intereses izriet no Uzņēmuma vai trešās personas dažādu pamattiesību īstenošanas (piemēram, efektīva tiesību aizsardzība, vārda un informācijas brīvība), gan no sabiedrībā svarīgām interesēm (piemēram, sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamība, kvalitatīva un nepārtraukta sabiedriskā transporta darbība u.c.), gan arī no Uzņēmuma vai trešās personas individuālām interesēm (piemēram, nodrošināt ērtus, drošus un mūsdienīgus sabiedriskā transporta pakalpojumus par iedzīvotājiem pieejamu maksu, dažādu risku novēršanu, analizēt dažādas informācijas un aktivitāšu efektivitāti u.c.).

 • Sabiedrības interešu ievērošana vai oficiālo pilnvaru realizācija

Uzņēmums, nodrošinot sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpils pilsētā un nodarbinot vairāk kā 500 darbiniekus, darbojas sabiedrības interesēs.

Piemēram, balstoties uz šo tiesisko pamatu, Uzņēmuma darbinieki pēc savas iniciatīvas ziņo Daugavpils pašvaldības policijai vai tiesībaizsardzības iestādēm par konstatēto situāciju, administratīva rakstura pārkāpumiem vai iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem (piemēram, konstatējot pasažieru pārvadījumu pārkāpumus, pašvaldības īpašuma bojāšanu vai noziedzīga nodarījuma pazīmes u.tml.)

 • Piekrišana

Jūsu piekrišana kā tiesiskais pamatojums datu apstrādei tiek izmantota galvenokārt informēšanas nolūkiem par Uzņēmuma piedāvātajām darba vakancēm vai aktualitātēm.

Piemēram, saglabājot Jūsu personisko informāciju (vārds, uzvārds, dzimšanas dati), kontaktinformāciju (tālruņa nr., e-pasta adrese) un profesionālo informāciju (profesija, kvalifikācija, darba pieredze) Uzņēmuma darba pretendentu kartotēkā

Šajos gadījumos Jums ir brīva izvēle – sniegt savu piekrišanu attiecīgai datu apstrādei vai nē, kā arī tiesības šo piekrišanu atsaukt jebkurā brīdī – tādējādi attiecīgā datu apstrāde, kuras pamatojas uz konkrēto piekrišanu, bez nepamatotas kavēšanās tiks pārtraukta.


DATU APSTRĀDES UN AIZSARDZĪBAS PAMATPRINCIPI

 • Jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai likumīgiem nolūkiem, ievērojot Uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus, ņemot vērā apdraudējuma riskus, piešķirtos finansiālos resursus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos un tehniskos līdzekļus.
 • Uzņēmumā ir iecelts datu aizsardzības speciālists, tiek ieviests un uzturēts datu apstrādes reģistrs, kā arī nodrošināta datu subjektu informēšana par personas datu apstrādi (ievērojam pārskatabildības principu).
 • Uzņēmums nepieprasa un neapstrādā vairāk informācijas, kā nepieciešams noteiktā nolūka sasniegšanai. Vairumam no datu apstrādes nolūkiem nepieciešamo personas datu apjomu nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti, pārējos gadījumos Uzņēmums izvērtē pats – kādā apjomā informācija ir nepieciešama, lai īstenotu attiecīgā uzdevuma izpildi (ievērojam datu minimizēšanas principu) .
 • Uzņēmums rūpējas, lai Jūsu dati būtu korekti un precīzi. Ja rodas šaubas par iesniegtās/saņemtās informācijas aktualitāti vai pareizību, iespēju robežās Uzņēmuma darbinieks centīsies ar Jums sazināties, lai precizētu apstrādē esošo datu pareizību. Jūsu pienākums ir paziņot Uzņēmumam, ja mainās informācija, kuru Jūs esat iepriekš sniedzis (piemēram, uzvārda maiņa, izmaiņas kontaktinformācijā, u.tml.) (ievērojam precizitātes principu) .
 • Jūsu personas dati netiek apstrādāti ilgāk, kā ir nepieciešams paredzētā nolūka sasniegšanai (ievērojam glabāšanas ierobežojumu) .

Jāņem vērā, ka beidzoties vienam nolūkam, bieži rodas jauni likumīgi nolūki, pamatojot datu glabāšanu arī pēc pamatnolūka sasniegšanas

Piemēram, ja līgums par pakalpojumu tiek izbeigts, pamatnolūks – sniegt pakalpojumu – ir sasniegts un dati šim nolūkam vairs nav nepieciešami, tomēr ir pieļaujams, ka Jūsu dati tiek apstrādāti jauniem nolūkiem – izpildīt normatīvo aktu prasības par attaisnojuma dokumentu, grāmatvedības reģistru un grāmatvedības organizācijas dokumentus glabāšanu u.c.

Mainoties datu apstrādes nolūkam, Uzņēmums veic nepieciešamā datu apstrādes apjomu pārvērtēšanu

 • Uzņēmums nodrošina, lai pieeja Jūsu personas datiem būtu tikai tiem darbiniekiem, kuriem tas ir nepieciešams tiešo amata pienākumu veikšanai.
 • Uzņēmums regulāri veic esošo un jauno darbinieku apmācības, tai skaitā ar personas datu aizsardzību, konfidencialitātes un ētikas normu ievērošanu saistītajos jautājumos.
 • Uzņēmums pastāvīgi pilnveido tehniskos un organizatoriskos pasākumus ar mērķi nodrošināt personas datu drošību.

IESPĒJAMIE DATU SAŅĒMĒJI

 • Jūsu personas dati netiek izpausti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to nosaka Latvijas Republikas un ES spēkā esošie normatīvie akti.
 • Atsevišķos un kontrolētos nolūkos, lai nodrošinātu racionālu, drošu un efektīvu saimnieciskās darbības organizāciju, noslēdzot atbilstošu līgumu, Jūsu personas dati var tikt nodoti konkrētam apstrādātājam noteiktu uzdevumu veikšanai.
 • Uzņēmums izmanto tikai tādus apstrādātājus, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai ievērotu Regulas prasības un nodrošinātu Jūsu datu aizsardzību.

DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

 • Pilnvarotie Uzņēmuma darbinieki (piemēram, Finanšu nodaļas grāmatvedība, Iepirkumu nodaļas juriskonsults, personāla inspektors, Struktūrvienības vadītājs).
 • Valsts un pašvaldības iestādes (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra, Datu valsts inspekcija, Valsts kontrole, Daugavpils pilsētas domē izveidotās komitejas un pastāvīgās komisijas - saskaņā ar normatīvajiem aktiem).
 • Speciālisti vai personas, kuras piesaistītas konkrētu uzdevumu izpildei (piemēram, datu aizsardzības speciālists, darba aizsardzības speciālists, auditors (???), … u.c. - uz pakalpojuma (uzņēmuma) līguma pamata) .
 • Pakalpojumu sniedzēji/ apstrādātāji, kas nodrošina ārpakalpojumus Uzņēmuma saimnieciskās darbības veikšanai (piemēram, apsardzes pakalpojumi, informācijas sistēmas, maksājumu pakalpojumi u.c. - uz pakalpojuma (uzņēmuma) līguma pamata) .

JŪSU TIESĪBAS

Uzņēmums respektē Jūsu tiesības, ļaujot pārraudzīt savu datu apstrādi, ciktāl to neierobežo ārējie normatīvie akti un netiek pārkāptas citu personu tiesības un brīvības. Atbilstoši tam, Jums tiek nodrošinātas:

 • tiesības uz informāciju
  • saņemt ieceltā datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju
  • saņemt informāciju par datu apstrādes nolūkiem un tiesiskajiem pamatiem
  • saņemt informāciju par datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām
  • saņemt saņemt informāciju par datu glabāšanas ilgumu vai kritērijiem datu glabāšanas termiņa noteikšanai
  • saņemt informāciju par tiesībām iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei
 • tiesības piekļūt saviem datiem
  • tiesības saņemt apstiprinājumu Jūsu datu apstrādei (pēc Jūsu pieprasījuma tiks sniegta atbilde, vai Jūsu dati tiek/netiek apstrādāti)
  • Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem (pēc Jūsu pieprasījuma tiks sagatavota Jūsu apstrādāto datu (nevis dokumentu) kopija, piemēram, izdruka ar Jūsu datiem no sistēmas, kurā dati tiek glabāti vai apstrādāto datu kopumu saņemsiet atbildes vēstulē)
 • tiesības labot savus datus
  • Jums ir tiesības uz savu datu labošanu, ja tie ir nepareizi vai neprecīzi. Saņemot šādu pieprasījumu tiks ņemta vērā tajā norādītā argumentācija. Šaubu gadījumā par pieprasījuma pamatotību, Sociālajam dienestam ir tiesības lūgt Jums iesniegt papildu pierādījumus datu labošanas nepieciešamībai
 • tiesības tikt aizmirstam
  • Jums ir tiesības pieprasīt dzēst savus datus – «tikt aizmirstam», piemēram, ja dati vairs nav nepieciešami nolūkam, kuram tie tika vākti vai, ja Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamata dati tika apstrādāti.
  • Dati netiks dzēsti, nevērtējot citus apstākļus, ja Uzņēmums Jūsu datus apstrādā, lai izpildītu juridisku pienākumu vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim piešķirtas oficiālas pilnvaras, kā arī gadījumos, kad apstrāde ir nepieciešama arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēsturiskās pētniecības nolūkos, vai statistikas nolūkos.
 • tiesības ierobežot apstrādi
  • Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu datu apstrādi, piemēram, ja esat apstrīdējis datu precizitāti vai ja dati vairs nav nepieciešami noteikto nolūku realizēšanai, bet nevēlaties, lai dati tiktu iznīcināti/dzēsti, Jūsu likumīgo tiesību īstenošanai vai aizstāvībai u.tml.
 • tiesības uz datu pārnesamību
  • Jums ir tiesības uz datu pārnesamību vai pārvietošanu, ar mērķi tos saglabāt vai radīt iespēju datu atkārtotai izmantošanai, piemēram, nododot citai pašvaldības uzņēmumam vai iestādei.
  • Šīs tiesības nav attiecināmas uz pilnīgi visu informāciju. Jūs varat realizēt šīs tiesības attiecībā uz tiem datiem, kurus pats esat iesniedzis, piemēram, aizpildot iesniegumu veidlapas un deklarācijas, kā arī uz datiem, kuru apstrāde notiek ar automatizētiem līdzekļiem (nevis papīra dokumentiem) un šo datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir Jūsu sniegtā piekrišana vai līgumisku attiecību nodibināšana un izpilde.
 • tiesības iebilst
  • šīs tiesības Jūs varat realizēt, pamatojoties uz iemesliem saistībā ar īpašo situāciju, ja Jūsu dati tiek apstrādāti balstoties uz Uzņēmuma leģitīmajām interesēm vai sabiedrības interesēm.
  • tiesības iebilst Jūs nevarat realizēt, ja apstrādes tiesiskais pamatojums ir Jūsu sniegtā piekrišana, līgumisku attiecību nodibināšana un izpilde, juridiska pienākuma izpilde, Jūsu vai trešo personu vitāli svarīgu interešu aizsardzība.
 • tiesības attiecībā uz automatizētu individuālo lēmumu pieņemšanu
  • Jums ir tiesības nebūt automatizēta individuāla lēmuma, tostarp profilēšanas subjektam. Automatizēts individuāls lēmums ir lēmums, kura pamatā ir tikai automatizēta datu apstrāde, kas attiecībā uz Jums rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami Jūs ietekmē.

! Uzņēmums savā darbībā neizmanto automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu


PIEPRASĪJUMU IZPILDE UN ATBILDES SNIEGŠANA

Jūsu jautājumi tiks izskatīti bez nepamatotas kavēšanās un mēneša laikā Uzņēmums informēs Jūs par veiktajām darbībām. Ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu, Jūsu pieprasījuma izpildes termiņš var tikt pagarināts vēl uz diviem mēnešiem.

Atbilde uz Jūsu pieprasījumu tiks sniegta bez maksas, izņemot gadījumus, ja tiks konstatēts, ka Jūsu pieprasījums ir acīmredzami nepamatots, pārmērīgs, vai tā izpildei ir jāiesaista papildu resursi. Šādos gadījumos Uzņēmumam ir tiesības pieprasīt saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības veikšanu, vai arī argumentēti atteikt pieprasījuma izpildi.


MĀJASLAPAS APMEKLĒJUMI UN SĪKDATNES

 • Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Uzņēmuma mājaslapu. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes “atceras” mājaslapas apmeklējuma pamatinformāciju un tādējādi uzlabo mājaslapas lietošanas ērtumu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.
 • Uzņēmums izmanto sīkdatnes, lai: nodrošinātu efektīvu un drošu mājaslapas darbību un to uzlabotu; pilnveidotu tā funkcionalitāti un informācijas pieejamību; iegūtu statistisko informāciju par majaslapas apmēklējamību noteiktā laika periodā un apmēklētāju interesēm par Uzņēmuma pakalpojuma veidiem u.c.
 • Sīkdatnes apstrādā šādus datus: pieslēgšanās datus (pieslēgušās ierīces IP adrese, pieslēgšanās laiks); pārlūka veidu; datus par to, kā Jūs pārlūkojat mājaslapu (kuras sadaļas apmeklējat, par kādu/ām informāciju un pakalpojumiem interesējaties).
 • Visas sīkdatnes, kas nav atzīstamas par obligātajām (tehniski nepieciešamajām) var tikt izmantotas tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu. Pievēršam Jūsu uzmanību, ka obligātās sīkdatnes ir nosacījums vietnes izmantošanai, tādējādi to izmantošanai nav nepieciešama piekrišana. Ņemot vērā, ka šobrīd mājaslapā tiek izmantotas tikai obligātās sīkdatnes, piekrišanu to darbībai Uzņēmums neiegūst.
 • Mājaslapā izmantojamajām sīkdatnēm nav piekļuves trešajām personām.
 • Mājaslapā Uzņēmums izmanto šādas sīkdatnes (sīkdatņu deklarācija pēdējo reizi atjaunināta 11.02.2022. ar Cookiebot (https://www.cookiebot.com/en/)):

Obligātās sīkdatnes (1) - ļauj lietot majāslapā pieejamos pakalpojumus, piemēram, sīkdatņu autentifikācija, kas ir nepieciešama pakalpojumu autentifikācijai mājaslapas ietvaros.


Nosaukums

Pakalpojumu sniedzējs

Nolūks

Termiņš

Veids

__RequestVerificationToken

satiksme.daugavpils.lv

Palīdz novērst vairāku vietņu pieprasījumu viltošanas (CSRF) uzbrukumus.

sesijas laiks – tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā

HTTP

 • Ja nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, to iespējams pārtraukt, izmantojot interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā mājaslapas lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Sīkdatņu atspējošana neizraisa nespēju izlasīt vai apskatīt mūsu tīmekļa vietnēs ievietoto saturu. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi. Plašāk lasiet šeit: www.aboutcookies.org.