Privātuma politika

SIA "Daugavpils satiksme" privātuma politika

SIA "Daugavpils satiksme" (turpmāk – Sabiedrība) privātuma politikas (turpmāk – politika) mērķis ir sniegt Jums (datu subjektam) informāciju par Jūsu personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, proti, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par Jūsu veicamo personas datu apstrādi.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka šī politika var tikt grozīta, papildināta, atjaunota, par ko mēs Jūs informēsim, ievietojot šo informāciju mūsu mājaslapā internetā.

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī mūsu iekšējo noteikumu prasībām.

Politika attiecas uz:

 1. juridisko personu, kas saņem Sabiedrības pakalpojumus, nodarbinātiem;
 2. Sabiedrības nodarbinātā kandidātiem;
 3. dažādu ārpakalpojumu sniedzēju nodarbinātajiem, kas sniedz vai pretendē sniegt pakalpojumus Sabiedrībai;
 4. Sabiedrības apmeklētājiem, tai skaitā valsts un pašvaldības iestāžu, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kas ierodas Sabiedrībā;
 5. fiziskām personām, juridisko personu, valsts un pašvaldības iestāžu, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuri sazinās ar Sabiedrību telefoniski, elektroniski vai rakstveidā interesējošā jautājumā;
 6. Sabiedrības pārvaldītās tīmekļvietnes un sociālo tīklu profilu apmeklētājiem (turpmāk – Datu subjekts vai Jūs).

I. Pārzinis un tā kontaktinformācija

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība, reģistrācijas numurs: 41503002269, 18. novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417, e-pasts: info@dsatiksme.lv ; tālrunis: +371 65433632, tīmekļvietne: https://satiksme.daugavpils.lv/.

1.2. Sabiedrības datu aizsardzības speciālists: Jānis Kāršenieks, e-pasts: datuaizsardziba@dsatiksme.lv.

1.3. Ja Jums ir radušies jautājumi par politiku vai Sabiedrības veikto Jūsu personas datu apstrādi, tad aicinām sazināties ar Sabiedrību vai Sabiedrības datu aizsardzības speciālistu, izmantojot politikas 1.1. un 1.2. punktā norādīto kontaktinformāciju.

II. Personas datu apstrādes nolūki, to apjoms un apstrādes tiesiskais pamats

2.1. Sabiedrība apstrādā tikai tādus personas datus un tādā apjomā, kāds ir nepieciešams iepriekš noteiktā nolūka sasniegšanai, proti:

Nr. p.k. Apstrādes nolūks Personas datu kategorijas Juridiskais pamats
1. Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana Daugavpilī (sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un kvalitātes līmeņa uzlabošana; transporta kontrolieru efektīvās darbības nodrošināšana) Vārds, uzvārds, sociālais statuss atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk - MK) 2021. gada 22. jūnija noteikumu Nr.414 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi" 2. punktā noteiktajam, invaliditātes esamības fakts, personas invaliditātes grupa un vecums, invaliditātes apliecības, personu apliecinošu dokumentu vai skolēna apliecības dati, politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss un šī statusa apliecinošā dokumenta dati, informācija par izglītības iestādi, kur persona mācās u.c. informācija tikai tādā apmērā, kāda ir noteikta minētajos Ministru kabineta noteikumos un Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos, kas minēti pie tiesiskā pamata.
 • Uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu izpilde (Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta pirmā daļa, MK 2021. gada 22. jūnija noteikumu Nr.414 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi");
 • Uzdevumu izpilde, ko Sabiedrība veic sabiedrības interesēs vai īstenojot tai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Daugavpils pilsētas domes 2022. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr. 7 "Braukšanas maksas atvieglojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā").
Glabāšanas termiņš: 10 gadi.

Apstrādes nepieciešamība: datu subjektam ir pienākums sniegt personas datus (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu (kopā ar personu apliecinošu dokumentu, ja attiecīgā dokumentā nav fotoattēla) Sabiedrībai, jo personas datu sniegšanu un apstrādi paredz normatīvie akti, kas norādīti pie tiesiskā pamata.

Personas datu nesniegšanas gadījumā nebūs iespējams saņemt braukšanas maksas atvieglojumu. Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem atvieglojuma saņemšanai personas dati nav jāsniedz Sabiedrībai. Personas datus iesniedz Sabiedrībai pašvaldības izglītības iestāde, kas nepieciešama bezmaksas braukšanas dokumentu mācību gadam izgatavošanai un saņemšanai. Neveicot šo personas datu apstrādi izglītojamie nevarēs saņemt bezmaksas braukšanas dokumentu.

2. Komercdarbības plānošana, veicināšana un attīstība
 • Klienta kontaktinformācija;
 • Klientu atsauksmes, sūdzības par mūsu pakalpojumu;
 • Apmierinātības testu, aptaujas dati.
Mūsu leģitīmo interešu īstenošana (esošo pakalpojumu uzlabošana, jaunu pakalpojumu attīstība).
Glabāšanas termiņš: personas dati tiek apstrādāti līdz apstrādes nolūka sasniegšanai (piemēram, statistiskās informācijas sagatavošanai, aptaujas rezultātu apkopošanai u.tml.)
Apstrādes nepieciešamība: datu subjektam nav pienākums sniegt personas datus Sabiedrībai. Tā personas datus iegūst pati, veicot apmierinātības testus, analizējot saņemtās sūdzības un atsauksmes par sniegtajiem pakalpojumiem, to kvalitāti un iespējamiem Sabiedrības nodarbināto pārkāpumiem, neētisko rīcību saziņas laikā ar datu subjektu. Neveicot šo personas datu apstrādi, nebūtu iespējams uzlabot un pilnveidot pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, pieredzi, novērst trūkumus un nepilnības.
3. Personāla atlase
 • CV, motivācijas vēstules un citas personas datu saturošās informācijas izvērtēšanai atbilstoši vakantā amata prasībām – vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese), informācija par kandidāta pieredzi, izglītību un prasmēm, kā arī cita informācija, ko datu subjekts norāda CV un kas ir pieejama pievienotajos dokumentos, piemēram, izglītību apliecinošos dokumentos (papildus, piemēram, iegūtā kvalifikācija);
 • Interviju organizēšanai un dokumentēšanai – vārds, uzvārds, atbildes saturs uz uzdotajiem jautājumiem, zināšanu un citi pārbaudes darbi, kas tiek veikti, lai iegūtu priekšstatu par kandidāta pieredzi, zināšanām un prasmēm, kas nepieciešami vakantā amata pienākumu pildīšanai;
 • Atsauksmju iegūšanai no iepriekšējām darba vietām – kandidāta vārds, uzvārds, ieņemamais amats, laika periods, iepriekšējās darba vietas nosaukums, atsauksme par kandidātu;
 • Lēmuma pieņemšanai un paziņošanai, noslēdzot personāla atlasi – vārds, uzvārds, kontaktinformācija, lēmuma datums, fakts un būtība.
 • Jūsu piekrišana (atsauksmju iegūšanai no iepriekšējām darba vietām);
 • Mūsu leģitīmo interešu īstenošana (pieņemt darbā vakantā amata prasībām atbilstošāku nodarbinātā kandidātu).
Glabāšanas termiņš: 6 mēneši no lēmuma pieņemšanas dienas konkrētajā atlases procesā.
Apstrādes nepieciešamība: personas datu sniegšana un apstrāde personāla atlases vajadzībām ir obligāts priekšnoteikums, lai Sabiedrība varētu izvērtēt pretendenta atbilstību amatam izvirzītajām prasībām. Personas datu nesniegšanas gadījumā pretendents amata atlases procedūrā nevar piedalīties un netiks vērtēts.
4. Informācijas sniegšana valsts pārvaldes iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā Personas datu saturošā informācija (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, pieprasījuma būtība, mērķis un cita informācija, kas ietverta pieprasījumā un kas tiek izsniegta izpildot to.
 • Juridiskā pienākuma izpilde (piemēram, administratīvā pārkāpuma, kriminālprocesa regulējošie normatīvie akti, kas nosaka pienākumu sniegt personas datu saturošu informāciju);
 • Mūsu leģitīmo interešu īstenošana (piemēram, ziņošana par pret mums vērsto noziedzīgo nodarījumu).
Glabāšanas termiņš: 5 gadi no datu apstrādes veikšanas dienas.
Apstrādes nepieciešamība: datu subjektam nav pienākums sniegt personas datus Sabiedrībai. Tā personas datus iegūst un nodod valsts pārvaldes iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm, tiesām, lai īstenotu Sabiedrības, trešās personas vai sabiedrības intereses, tai skaitā, ievērojot attiecīgā procesa regulējošajā normatīvajā aktā noteikto pienākamu sniegt informācijas pieprasītājam pieprasīto informāciju.
5. Lietvedības funkciju veikšana (korespondences apstrāde un atbildes sniegšana) Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese un cita informācija, kas ietverta saņemtajā dokumentā un sagatavotajā atbildē.
 • Juridiskā pienākuma izpilde (piemēram, Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (turpmāk – Regula) noteiktais pienākums īstenot datu subjekta tiesības, pierādīt šāda pienākuma izpildi);
 • Mūsu leģitīmo interešu īstenošana (piemēram, pierādījumu saglabāšana, lai pierādītu mūsu rīcības tiesiskumu ar jūsu personas datiem, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi un ar to saistītajiem aspektiem).
Glabāšanas termiņš: 5 gadi no atbildes sniegšanas dienas.
Apstrādes nepieciešamība: normatīvie akti (piemēram, Dokumentu juridiskā spēka likums u.c. attiecīgo kārtību vai procesu regulējošie normatīvie akti) paredz pienākumu norādīt noteikto personas datu apjomu, lai Sabiedrība iesniegumu, pieprasījumu vai sūdzību varētu izvērtēt un sniegt atbildi pēc būtības. Neievērojot dokumenta juridiskā spēka, komercnoslēpuma, ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījuma pamatojuma prasības, nenorādot nepieciešamo datu apjomu, Sabiedrība nespēs izskatīt un izvērtēt Jūsu lūgumu pēc būtības.
6. Komercdarbības veikšanai nepieciešamo ārpakalpojumu izmantošana Pakalpojuma sniedzēja paraksttiesīgās personas identificējošā informācija, līguma kontaktpersonas identificējošā un kontaktinformācija, finanšu un maksājuma datos ietvertā personas datu saturošā informācija.
 • Līguma noslēgšana un izpilde;
 • Mūsu leģitīmo interešu īstenošana (pakalpojuma saņemšana atbilstoši noslēgtajam līgumam; nodrošināt jums ērtāku, pieejamāku pakalpojumu sniegšanu).
Glabāšanas termiņš: līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei un vai noilguma iestāšanās brīdim likumisko interešu īstenošanas nolūkos (komerctiesiskie strīdi 3 gadi, datu aizsardzības strīdi 5 gadi).
Apstrādes nepieciešamība: Dokumentu juridiskā spēka likums paredz pienākumu iekļaut noteikto personas datu apjomu, lai dokuments būtu juridiski saistošs līgumslēdzēju pusēm. Kontaktinformācijas un kontaktpersonu datu apstrāde nepieciešama līgumsaistību izpildei. Personas datu nesniegšanas gadījumā līgumsaistības nevar tikt un netiks nodibinātas. Kontaktinformācijas, izmainu gadījumā tās aktuālās informācijas nesniegšana var būtiski ierobežot līgumsaistību pienācīgu izpildi.
7. Sabiedrības pārstāvības, interešu nodrošināšana tiesvedības procesā, tiesu nolēmuma izpildes organizēšana
 • Prasītājs, atbildētājs: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, telefona numurs, strīdus būtība, faktiskie un tiesiskie apstākļi, kaitējuma/zaudējuma esamības fakts, veids, apmērs, ārpustiesas izskatīšanas esamība un to apstākļi, strīdu pamatojošo dokumentu saturs, tiesvedības informācija, tiesas spriedumi, pārsūdzības informācija, spēkā stājies tiesu nolēmums, lietas izskatīšanas rezultāts un to izpilde.
 • Otrās puses pārstāvis: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, telefona numurs, pārstāvību apliecinošs dokuments un to apjoms.
 • Juridiskā pienākuma izpilde (Civilprocesa likums, Kriminālprocesa likums, Administratīvā procesa likums, Administratīvās atbildības likums, Dokumentu juridiskā spēka likums u.c. tiesību akti);
 • Mūsu leģitīmo interešu īstenošana (pierādīt līgumsaistību izpildi vai rīcības tiesiskumu, kā arī pieņemtā lēmuma tiesiskumu un pamatotību; saņemt zaudējuma atlīdzinājumu, ko līgumslēdzēja puse vai kāda cita persona ir nodarījusi Sabiedrībai ar savu darbību vai bezdarbību.)
Glabāšanas termiņš: 10 gadi no tiesu nolēmuma spēkā stāšanās vai tā izpildes dienas attiecīgajā strīdā.
Apstrādes nepieciešamība: datu subjektam nav pienākums sniegt personas datus Sabiedrībai. Tā personas datus iegūst un nodod tiesu instancēm pati, ievērojot normatīvajos aktos noteiktus pienākumus attiecībā uz dokumentos iekļaujamo personas datu saturošu informāciju.
8. Noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar īpašuma aizsardzību, novēršana, kā arī normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde Personas attēls, izskats, vizuāli fiksēta uzvedība, personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks) un vieta.
 • Juridiskā pienākuma izpilde (Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos Nr.599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” 13.1 punkts);
 • Mūsu leģitīmo interešu īstenošana (mūsu īpašuma aizsardzība; atlīdzības saņemšana par mūsu īpašuma bojāšanu).
Glabāšanas termiņš: 72 stundas no ieraksta Sabiedrības administrācijas ēkas teritorijā veikšanas dienas (18.novembra iela 183, Jātnieku iela 90, Kārklu iela 24). 14 dienas no ieraksta autoparka (depo) teritorijā un Sabiedrības sabiedriskajā transportā veikšanas dienas (Jātnieku iela 90, Kārklu iela 24).
Apstrādes nepieciešamība: datu subjektam nav pienākums sniegt personas datus Sabiedrībai. Tā personas datus iegūst pati ar videonovērošanas sistēmas starpniecību tās leģitīmo interešu īstenošanas nolūkā un normatīvajos aktos, kas paredz sabiedriskā transportā videonovērošanas sistēmu uzstādīšanu.
9. Tīmekļvietnes uzturēšana un darbības uzlabošana Lietotāja IP adrese; apmeklējuma laiks; apmeklētās lapas un tajā pavadītais laiks; pārlūkprogrammas veids, operētājsistēma; tīmekļa adreses, no kurām lietotājs ir nonācis mūsu mājaslapā.
  >
 • Mūsu leģitīmo interešu īstenošana (obligāto sīkdatņu izmantošanai, bez kurām mājaslapas darbība nav iespējama; mājaslapas izmantošanas ērtums un drošums).
Glabāšanas termiņš: atbilstoši privātuma politikas sadaļā sīkdatņu izmantošana norādītajam katra sīkdatņu veida darbības ilgumam.
Apstrādes nepieciešamība: tīmekļvietnes apmeklētājam ir pienākums sniegt personas datus Sabiedrībai tikai tādā gadījumā, ja ir vēlme saņemt personalizētu un uz viņu gadījumu attiecināmu skaidrojumu, pamatojoties uz sniegto situācijas faktoloģiju.
10. Sociālo tīklu profilu administrēšana un uzturēšana Lietotāja vārds, lietotāja atsauksme par publicētajām ziņām un komentāri, saņemtās un nosūtītās ziņas saturs. Mūsu leģitīmo interešu īstenošana (plašas sabiedrības informēšana par Sabiedrības veiktajiem pasākumiem un darbībām, sniedzamajiem pakalpojumiem, Sabiedrības kolektīva sporta un kultūras dzīvi, vakancēm, nolūkā piesaistīt jaunus darba kolēģus).
Glabāšanas termiņš: saziņas ietvaros iegūto informāciju Sabiedrība apstrādā līdz atbildes sniegšanas dienai; lietotāja atsauksme par publicētajām ziņām un komentāri saglabājas līdz sava profila sociālajā tīklā dzēšanas brīdim.
Apstrādes nepieciešamība: pienākums sniegt personas datus Sabiedrībai iestājas tikai tādā gadījumā, ja datu subjekts vēlas saņemt personalizētu atbildi vai konsultāciju viņam interesējošajā jautājumā.
11. Iepirkuma (cenu aptaujas) procesa organizēšana un administrēšana Vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (e-pasts, telefona numurs), informācija par pretendenta personāla vai pieaicināta speciālista tehniskām un profesionālām spējam (pieredze, izglītība, zināšanas, kvalifikācija, amats) un to apliecinoši dokumenti; pretendenta izslēgšanas gadījumu esamība un to faktiskie apstākļi, datu subjekta sniegtā cita informācija, izpildot nolikumā noteiktās prasības. Pārzinis kā pasūtītājs apstrādā personas datus tikai tādā apjomā, kāds ir noteikts iepirkuma nolikumā pievienotajos dokumentos, kā arī ievērojot Publisko iepirkumu likumā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktās prasības.
 • Nepieciešamo darbību veikšana, lai noslēgtu pakalpojuma līgumu;
 • Normatīvajos aktos, kas reglamentē iepirkuma organizēšanas kārtību, noteikto pienākumu izpilde.
Glabāšanas termiņš: piedāvājumus un citus iepirkuma dokumentus Sabiedrība glabā 10 gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
Apstrādes nepieciešamība: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums noteic noteikto personas datu apjomu, kuru Sabiedrībai kā pasūtītājam ir tiesības apstrādāt, savukārt iepirkuma dalībniekiem pienākums sniegt. Personas datu nesniegšanas gadījumā vai sniegšana nepilnā apjomā liedz iespēju piedalīties iepirkuma procedūrā.
12. Informācijas tehnoloģiju drošības incidenta un Personas datu aizsardzības pārkāpuma izvērtēšana, ziņošana uzraudzības iestādei un datu subjektiem Vārds, uzvārds un cita personas datu saturoša informācija, kuru ir skāris informācijas tehnoloģiju drošības incidents vai personas datu aizsardzības pārkāpums, incidenta vai pārkāpuma raksturs, tā faktiskie apstākļi, rašanās cēloņi, tai skaitā darbstacijas monitoringa izpētes dati, iestāšanās datums un laiks, skarto datu subjektu un personas datu kategoriju skaits, incidenta vai pārkāpuma iespējamās sekas datu subjekta tiesībām un brīvībām, novērtējumā konstatētais riska līmenis, Sabiedrības lēmums ziņot vai neziņot uzraudzības iestādei, datu subjektiem par notikušo incidentu vai pārkāpumu, ziņojuma saturs, datums un laiks. Ziņošanas gadījumā – datu subjekta kontaktinformācija (e-pasta adrese, pasta adrese).
 • Juridiskā pienākuma izpilde (Regulas 33. un 34. pants; Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 6. pants);
 • Sabiedrības leģitīmo interešu īstenošana (identificēt incidenta vai datu aizsardzības pārkāpuma rašanās cēloni/-ņus, veikt nepieciešamus pasākumus, lai novērstu personas datu aizsardzības pārkāpumu, tostarp un mazinātu tā iespējamās nelabvēlīgās sekas datu subjektiem, pierādīt rīcības atbilstību datu aizsardzības prasībām).
Glabāšanas termiņš: 5 gadi no incidenta vai datu aizsardzības pārkāpuma konstatēšanas vai iestāšanas dienas.
Apstrādes nepieciešamība: datu subjektam nav pienākums sniegt personas datus Sabiedrībai, izņemot gadījumu, ja datu subjekts vēlas ziņot par Sabiedrībā notikušo incidentu vai personas datu aizsardzības pārkāpumu. Pārējos gadījumos Sabiedrība personas datus iegūst pati, analizējot saņemto informāciju no trešajām personām par, iespējams, notikušo incidentu vai personas datu aizsardzības pārkāpumu. Pienākumu veikt incidentā skartā datu subjekta personas datu apstrādi paredz Regula, lai izmeklētu, novērstu pārkāpumu un mazinātu ar pārkāpumu saistītās nelabvēlīgas sekas datu subjektam. Neveicot personas datu apstrādi, Sabiedrība nespēs izpildīt uz pārzini attiecināmu pienākumu izmeklēt incidentus un personas datu aizsardzības pārkāpumus, tai skaitā informēt datu subjektu, ja pārkāpums rada augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām.

2.2.Iepriekš minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem nolūkiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

2.3. Konkrēts informācijas apjoms ir atkarīgs no attiecīgā sniedzamā pakalpojuma specifikas, datu apstrādes nolūka un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē pakalpojuma sniegšanas nosacījumus.

III. Sīkdatņu izmantošana

3.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Sabiedrības tīmekļvietni (http://satiksme.daugavpils.lv/). Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vai citu tīmekļvietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes “atceras” tīmekļvietnes apmeklējuma pamatinformāciju un tādējādi uzlabo tīmekļvietnes lietošanas ērtumu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

3.2. Sabiedrība izmanto sīkdatnes, lai: nodrošinātu efektīvu un drošu tīmekļvietnes darbību un to uzlabotu; pilnveidotu tā funkcionalitāti un informācijas pieejamību; iegūtu statistisko informāciju par tīmekļvietnes apmeklējāmību noteiktā laika periodā un apmeklētāju interesēm par Sabiedrības pakalpojuma veidiem u.c.

3.3. Visas sīkdatnes, kas nav atzīstamas par obligātajām (tehniski nepieciešamajām) var tikt izmantotas tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu. Pievēršam Jūsu uzmanību, ka obligātās sīkdatnes ir nosacījums vietnes izmantošanai, tādējādi to izmantošanai nav nepieciešama piekrišana. Ņemot vērā, ka šobrīd tīmekļvietnē tiek izmantotas tikai obligātās sīkdatnes, piekrišanu to darbībai Sabiedrība neiegūst.

3.4. Tīmekļvietnē izmantojamajām sīkdatnēm nav piekļuves trešajām personām.

3.5. Tīmekļvietnē Sabiedrība izmanto šādas sīkdatnes (sīkdatņu deklarācija pēdējo reizi atjaunināta 31.03.2023. ar Cookiebot (https://www.cookiebot.com/en/):

Nepieciešamās sīkdatnes (2) - palīdz padarīt tīmekļvietni lietojamu, iespējojot pamatfunkcijas, piemēram, navigāciju lapā un piekļuvi drošām vietnes daļām. Tīmekļvietne nevar pareizi darboties bez šīm sīkdatnēm.
Nosaukums Pakalpojumu sniedzējs Nolūks Termiņš Veids
RequestVerificationToken http://satiksme.daugavpils.lv/ Palīdz novērst Cross-Site Request Forgery (CSRF) uzbrukumus. Sesijas laiks HTTP
ASP.NET_SessionId http://satiksme.daugavpils.lv/ Saglabā apmeklētāja sesijas stāvokli visos lapu pieprasījumos. Sesijas laiks HTTP

IV. Personas datu saņēmēju kategorijas

4.1. Lai nodrošinātu Jūsu interesēm un vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, Sabiedrības uzņēmējdarbības veikšanu, Sabiedrības, nodarbināto, trešo personu tiesības, kā arī, lai sasniegtu personas datu apstrādes nolūkus, Jūsu personas datus var saņemt trešās personas:

 • valsts pārvaldes iestādes (Datu valsts inspekcija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs u.c.) - sūdzības saņemšanas gadījumā par Sabiedrības rīcību, iespējamo normatīvajos aktos noteikto prasību neizpildi;
 • Satiksmes ministrija, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija", Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kas attiecas uz sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana Daugavpilī;
 • tiesībaizsardzības iestādes - normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, noziedzīgu nodarījumu, administratīvā pārkāpuma izmeklēšanai, atklāšanai;
 • juridisko pakalpojumu sniedzēji - juridiskās palīdzības sniegšanai;
 • tiesas, ja ir nepieciešams celt prasību vai ir ierosināta tiesvedība un viens no lietas dalībniekiem esat Jūs;
 • parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs, zvērināts tiesu izpildītājs – parāda esamības gadījumā;
 • Sabiedrības ārpakalpojumu sniedzēji un apstrādātāji, kas sniedz nepieciešamus pakalpojumus Sabiedrības komercdarbības veikšanai vai veic datu apstrādi mūsu uzdevumā apstrādes nolūku sasniegšanai.

4.2. Sabiedrības iesaistītie apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Tādas personas var būt: datu bāžu programmatūras uzturētāji; datu bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji; tīmekļvietnes, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji u.c.

4.3. Katrā gadījumā apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru Jūsu datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.

4.4. Sabiedrība neparedz sūtīt uz trešajām valstīm Jūsu personas datus. Ja tāda nepieciešamība radīsies, Sabiedrība Jūsu personas datus nodos ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas tikai tad, ja tam būs atbilstošs tiesiskais pamats, nodrošinot arī pietiekamu aizsardzības līmeni.

4.5. Sabiedrība var iegūt Jūsu personas datus no šādiem avotiem:

4.5.1. tiesībaizsardzības iestādes – normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

4.5.2. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes un sociālais dienests - bezmaksas braukšanas dokumentu mācību gadam pašvaldības izglītojamiem izgatavošanai un izsniegšanai;

4.5.3. korespondences iesniedzēji (fiziskās, juridiskās personas, valsts un pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas), kas iesniedz informāciju Sabiedrībai atbilstoša jautājuma risināšanai.

4.6. Iepriekš minētie personas datu saņēmēji un ieguves avoti ir indikatīvi un personas datus var saņemt arī kāds cits saņēmējs, kā arī Sabiedrība var iegūt datus no citiem avotiem, ja vien šī datu apstrāde nepieciešama normatīvajos aktos noteikto prasību izpildei.

V. Datu subjekta tiesības

5.1. Sabiedrība ir atklāta savās personas datu apstrādes darbībās un vērsta uz izpratnes veicināšanu par datu apstrādes aspektiem. Tādējādi Sabiedrība nodrošina Jums datu subjektu tiesību īstenošanu, paredzot saprātīgu un Jums draudzīgu šo tiesību realizēšanas kārtību. Šo tiesību apjoms un realizēšanas kārtība ir atkarīga no attiecīgās datu apstrādes darbības un tajā apstrādājamajiem personas datiem, proti:

Nr. p.k. Datu subjekta tiesības Realizēšanas kārtība
1. Piekļuves tiesības (piekļuve saviem personas datiem un to kopijas saņemšana)
 • Lai saņemtu mūsu apstiprinājumu par to, vai un kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam, kādiem nolūkiem, informāciju par datu saņēmējiem, glabāšanas ilgumu un citu ar datu apstrādi saistītu informāciju, kā arī, lai saņemtu savu personas datu kopiju, Jums ir jānosūta mums savu pieprasījumu šādā veidā:
  • iesniedzot pa e-pastu: info@dsatiksme.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītu, vai
  • nosūtot ar pašrocīgu parakstu parakstītu, ievērojot dokumenta juridiskā spēka prasības, pa pastu uz adresi: 18. novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417, vai
  • ierodoties mūsu birojā, kas atrodas juridiskajā adresē, klātienē (šādā gadījumā mēs lūgsim uzrādīt personu apliecinošu dokumentu).
 • Ja vēlaties iegūt informāciju par videonovērošanas ietvaros veikto personas datu apstrādi vai videoierakstu, Jums pieprasījumam jāpievieno šāda informācija (datums, laiks, personas attēls un izskata apraksts videonovērošanas laikā), kas nepieciešama Jūsu un pieprasīto personas datu identificēšanai, kā arī jānorāda videoieraksta saņemšanas veids un kanāls.
2. Tiesības labot
 • Ja ir mainījusies Jūsu e-pasta adrese, tālruņa numurs, kas ir mūsu rīcībā, Jums ir tiesības pieprasīt to labot, nosūtot šo pieprasījumu elektroniski pa e-pastu: info@dsatiksme.lv;
 • Ja ir mainījies Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, adrese, un šie personas dati tiek apstrādāti līgumsaistību izpildei, Jums šī tiesība realizējama tādā pašā kārtībā kā piekļuves tiesības.
3. Tiesības uz dzēšanu
 • Jums ir tiesības pieprasīt mums, lai mēs dzēšam Jūsu personas datus, ja: personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi; atsaucat savu piekrišanu un nepastāv cits tiesiskais pamats datu apstrādei; iebilstat turpmākai dalībai personāla atlasē; personas datu dzēšanu paredz normatīvie akti vai tie jau nav nepieciešami datu apstrādes nolūka sasniegšanai;
 • Šī tiesība realizējama tādā pašā kārtībā kā piekļuves tiesības.
 • Mēs nespēsim izpildīt Jūsu pieprasījumu par personas datu dzēšanu, ja šādu datu, par kuru saņemts pieprasījums, apstrādi paredz normatīvie akti, ja tie ir nepieciešami mūsu leģitīmo interešu īstenošanai valsts pārvaldes iestādēs vai tiesās u.c. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
4. Tiesības ierobežot apstrādi
 • Jums ir tiesības pieprasīt mums, lai mēs ierobežojam Jūsu personas datu apstrādi, veicot tikai to glabāšanu, ja: personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi; ja apstrīdat datu precizitāti; iebilstat pret datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm; ja personas dati ir dzēšami, bet tie Jums ir vajadzīgi savu likumīgo interešu īstenošanai;
 • Jūsu personas datu ierobežošanas gadījumā, mēs esam tiesīgi datus apstrādāt tikai uz Jūsu piekrišanas vai uz mūsu leģitīmo interešu pamata, ja tie ir vajadzīgi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu mūsu intereses valsts pārvaldes iestādēs vai tiesās;
 • Jūsu personas datu ierobežošanas laikā mēs nespēsim Jums sniegt mūsu pakalpojumus un daļēji var tikt ierobežota uzņemto līgumsaistību izpilde;
 • Pirms personas datu apstrādes ierobežošanas atcelšanas mēs Jūs par to informēsim;
 • Šī tiesība realizējama tādā pašā kārtībā kā piekļuves tiesības.
5. Tiesības uz datu pārnesamību
 • Ja esat elektroniski nosūtījis mums pieteikumu dalībai personāla atlases procesam, šo personas datu saturošu informāciju varat saņemt 6 mēnešu laikā no atlases procesa beigu datuma, realizējot šo tiesību tādā pašā kārtībā kā piekļuves tiesības.
6. Tiesības iebilst Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, proti:
 • ja iebilstat pret datu apstrādi personāla atlases vajadzībām, varat nesūtīt savu pieteikumu uz izsludināto vakanci vai varat atsaukt savu dalību, ja personas dati ir jau iesniegti, nosūtot paziņojumu uz e-pastu: info@dsatiksme.lv. Šādā gadījumā Jūsu kandidatūra nevarēs tikt un netiks izvērtēta;
 • ja iebilstat pret personas datu apstrādi videonovērošanas veidā, varat neapmeklēt mūsu biroju, izmantojot citus saziņas kanālus (e-pasts, telefonu, pasta adresi) Jums interesējošu jautājumu noskaidrošanai.
7. Tiesības atsaukt savu piekrišanu
 • Gadījumā, ja apstrādājam Jūsu datus uz piekrišanas pamata, Jums ir tiesības jebkurā laikā to atsaukt;
 • Piekrišanu atsauksmes iegūšanai varat atsaukt, nosūtot paziņojumu uz e-pastu: info@dsatiksme.lv;
 • Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam uzglabāt ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar prasībām un pretenzijām pret mums.
8. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei
 • Ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības regulējošu normatīvo aktu prasības, lai varētu kliedēt visas Jūsu šaubas, spētu atbildēt uz Jūsu jautājumiem, apmierināt pieprasījumus un labot visas mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas ir, aicinām vispirms sazināties tieši ar mums.
 • Ja Jūs neapmierina mūsu piedāvātais problēmas risinājums vai ja, Jūsuprāt, mēs neveicam darbības, kas būtu jāveic, lai izpildītu Jūsu pieprasījumu, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, LV-1050 Rīga, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv .

5.2. Datu subjekta tiesības saņemt bez maksas kopiju ar saviem Sabiedrībā apstrādē esošajiem personas datiem, var tikt ierobežotas, ja pieprasījums ir nepamatots vai iesniegts atkārtoti par to pašu datu kopiju, kas saņemta iepriekš. Minētās informācijas saņemšana var tikt ierobežota arī ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu tiesībām un brīvībām.

5.3. Tiecoties aizsargāt visu mūsu datu subjektu personas datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Jūsu lūgumu sniegt datus, vai īstenot citas Jūsu tiesības, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim mērķim mēs varam lūgt Jūs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja lūgums attiecas uz Jūsu likumiski pārstāvamo - pilnvaru vai citu pārstāvības apliecinošu dokumentu. Ja savu identitāti un/vai pārstāvību neapliecināsiet, mēs noraidīsim Jūsu iesniegto lūgumu.

5.4. Saņemot apstiprinājumu tam, ka Sabiedrība ir tiesīga izpildīt Jūsu lūgumu, mēs apņemamies nekavējoties, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām, sniegt Jums informāciju par Jūsu lūguma izpildes virzību.

5.5. Ja Jūsu lūgums ir iesniegts elektroniski, arī atbildi Sabiedrība Jums sniegs elektroniski, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams, piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai ja Jūs lūgsiet Jums atbildēt citā veidā.

5.6. Ja būsim spiesti noraidīt Jūsu lūgumu normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ, mēs Jūs rakstveidā informēsim par atteikumu, attiecīgi to pamatojot.

VI. Personas datu drošība

6.1. Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Personas dati ir pieejami tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei un tikai nepieciešamajā apjomā. Ar visām personām, kurām ir pieeja personas datiem, ir noslēgti konfidencialitātes līgumi, kā arī šīs personas ir informētas par personas datu aizsardzības noteikumiem un regulāri tiek apmācītas.

6.2. Mūsu izvēlētie pakalpojumu sniedzēji ir rūpīgi atlasīti, mēs no tiem pieprasām, lai tie izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargātu Jūsu datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi Jums patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja nolemjat mums nodot jebkādu informāciju norādītajos veidos.

VII. Personas datu glabāšana

7.1. Sabiedrība saskaņā ar Sabiedrības lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai.

7.2. Sabiedrība, nosakot personas datu glabāšanas termiņus, ņem vērā šādus apstākļus:

7.2.1. vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

7.2.2. kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Sabiedrības vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;

7.2.3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Sabiedrībai saistošus pienākumus pierādīt savas rīcības tiesiskumu;

7.2.4. personas datu apstrādes nolūka sasniegšanas brīdis.

7.3. Nodrošinot sabiedriskā transporta pakalpojumus Daugavpilī, Sabiedrība ievēro speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus. Detalizētas informācijas ieguvei vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Sabiedrību, izmantojot politikas 1.1. punktā norādīto kontaktinformāciju.

7.4. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.

7.5. Ilgāka īpaši šajā politikā norādīto Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:

7.5.1. tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;

7.5.2. ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;

7.5.3. Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.