PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBU SASKAŅĀ AR 16.10.2014. LR SAEIMAS LIKUMU “PUBLISKAS PERSONAS KAPITĀLA DAĻU UN KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBAS LIKUMS” (58.PANTS)

Nr.

Publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

1.

Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids

Pastāvīgi

AS "Daugavpils satiksme"

- vidēja termiņa darbības stratēģija 2021.-2025. gadam

- 2021. gada budžeta plāns

- rīcības plāns 2021. gadam

- vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2020. gadam

- 2020. gada budžeta plāns

- rīcības plāns 2020. gadam

- 2019. gada budžeta plāns

- rīcības plāns 2019. gadam

- 2018. gada budžeta plāns

- rīcības plāns 2018. gadam

- 2017. gada budžeta plāns

- rīcības plāns 2017. gadam

- 2016. gada budžeta plāns

- rīcības plāns 2016. gadam

- 2015. gada budžeta plāns

- rīcības plāns 2015. gadam

- 2014. gada budžeta plāns

- rīcības plāns 2014. gadam

- AS “Daugavpils satiksme” vidēja termiņa darbības stratēģija 2014.-2016. gadam un darbības pārskats

2.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1 x gadā

2020. gadam noteikto mērķu izpilde:

- budžeta plāns

- rīcības plāns

2019. gadam noteikto mērķu izpilde:

- budžeta plāns

- rīcības plāns

2018. gadam noteikto mērķu izpilde:

- budžeta plāns

- rīcības plāns

2017. gadam noteikto mērķu izpilde:

- budžeta plāns

- rīcības plāns

2016. gadam noteikto mērķu izpilde:

- budžeta plāns

- rīcības plāns

2015. gadam noteikto mērķu izpilde:

- budžeta plāns

- rīcības plāns

2014. gadam noteikto mērķu izpilde:

- budžeta plāns

- rīcības plāns

3.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

1 x gadā

- 2020. gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

- 2019. gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

- 2018. gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

- 2017. gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

- 2016. gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

- 2015. gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

- 2014. gadā veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

4.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

1 x gadā

- 2020. gada valsts vai pašvaldības finansējuma izlietojums

- 2019. gada valsts vai pašvaldības finansējuma izlietojums

- 2018. gada valsts vai pašvaldības finansējuma izlietojums

- 2017. gada valsts vai pašvaldības finansējuma izlietojums

- 2016. gada valsts vai pašvaldības finansējuma izlietojums

- 2015. gada valsts vai pašvaldības finansējuma izlietojums

- 2014. gada valsts vai pašvaldības finansējuma izlietojums

5.

Atalgojuma politikas principi

Pastāvīgi

DS Atalgojuma_politika

6.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Pastāvīgi

AS “Daugavpils satiksme” ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība atbilst “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 10., 11. un 12. pantā noteiktajai kārtībai

7.

Neauditēti starpperiodu pārskati

1 x pārskata periodā (3, 6, 9 un 12 mēnešos) līdz nākamā mēneša 30.datumam

- AS “Daugavpils satiksme” 2021. gada 6 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2021. gada 3 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2020. gada 12 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2020. gada 9 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2020. gada 6 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2020. gada 3 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2019. gada 12 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2019. gada 3 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2018. gada 12 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2018. gada 9 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2018. gada 6 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2018. gada 3 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2017. gada 12 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2017. gada 9 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2017. gada 6 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2017. gada 3 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2016. gada 12 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2016. gada 9 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2016. gada 6 mēnešu darbības pārskati

- AS “Daugavpils satiksme” 2016. gada 3 mēnešu darbības pārskati

8.

Auditēts gada pārskats

1 x gadā (līdz nākamā mēneša 30.dat. pēc iesniegšanas VID)

- AS “Daugavpils satiksme” 2020. gada pārskats

- AS “Daugavpils satiksme” 2019. gada pārskats

- AS “Daugavpils satiksme” 2018. gada pārskats

- AS “Daugavpils satiksme” 2017. gada pārskats

- AS “Daugavpils satiksme” 2016. gada pārskats

- AS “Daugavpils satiksme” 2015. gada pārskats

- AS “Daugavpils satiksme” 2014. gada pārskats

9.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

AS “Daugavpils satiksme” dibinātājs ir 1 dalībnieks: Daugavpils pilsētas dome. Daugavpils pilsētas domei, reģ.Nr.90000077325, pieder 2 935 629 (divi miljoni deviņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši seši simti divdesmit deviņi eiro) kapitāla daļas (ieguldījums sastāda 100 % no kopējā kapitāla), vienas daļas vērtība ir 1.00 EUR. Daļas ir vienādas un nedalāmas. Katrai daļai ir vienas balss tiesības, kā arī tiesības piedalīties kapitālsabiedrības pārvaldē un peļņas sadalē.

10.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

AS “Daugavpils satiksme” struktūra

11.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

AS “Daugavpils satiksme” saņemtie ziedojumi:

- 2020. gads

- 2019. gads

- 2018. gads

- 2017. gads

- 2016. gads

- 2015. gads

- 2014. gads

12.

Informācija par iepirkumiem

Pastāvīgi

AS “Daugavpils satiksme” izsludinātie un veiktie iepirkumi

13.

Informācija par valdes locekļiem: profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, kā arī valdes un padomes locekļu pilnvaru termiņiem

Pastāvīgi

2019. gada 15. jūlijā par AS “Daugavpils satiksme” valdes locekli līdz ….. tika iecelts Sergejs Blagoveščenskis. Valdes locekļa CV

14.

Statūti

Pastāvīgi

AS “Daugavpils satiksme” statūti

15.

“Privātuma politika”

Pastāvīgi

Par ierobežotas pieejamības informāciju

Informacijas_drosibas_politika

16.

Iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēma

Pastāvīgi

AS “Daugavpils satiksme” iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēma

17.

Paziņojumi par akcionāru / dalībnieku sapulce sasaukšanu

Pastāvīgi

Aktuālie paziņojumi par akcionāru sapulces sasaukšanu tiek publicēti AS “Daugavpils satiksme” mājaslapas Aktualitāšu sadaļā. Paziņojumu arhīvs (2016.-2019.g.)

18.

Valdes, padomes (ja tāda ir izveidota) nolikums vai citu tam pielīdzināmu dokumentu, kas regulē tās darbību

Pastāvīgi

AS “Daugavpils satiksme” valdi veido viens valdes loceklis, kurš darbojas uz pilnvarojuma līguma pamata, kas arī regulē valdes locekļa darbību

Akciju sabiedrības „Daugavpils satiksme” Padomes reglaments