Vakances

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība izsludina amata kandidātu atlasi uz kapitālsabiedrības SIA „Daugavpils satiksme” (turpmāk – Sabiedrība) valdes locekļa amata vietu

Valdes locekļa amata pienākumi:

 • Ievērot un pildīt amata pienākumus, darboties kā krietnam un rūpīgam saimniekam, savlaicīgi un precīzi pildīt, kā arī organizēt un nodrošināt savu pienākumu izpildi;

 • Plānot, vadīt un koordinēt Sabiedrības darbību kopumā, nodrošināt Sabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;

 • Noteikt Sabiedrības finanšu un nefinanšu attīstības rādītājus;

 • Sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, vadīt Sabiedrības ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām);

 • Pārstāvēt Sabiedrību darījumos ar citiem komersantiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām;

 • Kontrolēt Sabiedrības izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu;

 • Izvēlēties un apmācīt Sabiedrības personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi;

 • Analizēt un novērtēt Sabiedrības darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem kapitāla daļu turētāja pārstāvim;

 • Organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītās Sabiedrības darbību;

 • Ievērot dalībnieku sapulcēs, kā arī Sabiedrības statūtos noteiktos ierobežojumus;

 • Rūpēties par Sabiedrības prestižu, neveikt darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt Sabiedrības, kapitāla daļu turētāja (pašvaldības) interesēm;

 • Ievērot citas normatīvajos aktos noteiktās prasības, aizliegumus un ierobežojumus.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura, maģistra vai doktora grāds uzņēmējdarbības vadības, inženierzinātnes, ekonomikas vai tiesību zinātnes jomā);

 • Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā kapitālsabiedrības darbības jomā, vai vismaz trīs gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus;

 • Kandidātam ir jābūt apveltītām ar šādām vadības kompetencēm: orientācija uz attīstību, stratēģiskais redzējums, lēmumu pieņemšana un atbildība, pārmaiņu vadīšana;

 • Izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;

 • Izpratne par SIA „Daugavpils satiksme” darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;

 • Labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;

 • Teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas angļu valodas zināšanas;

 • Teicamas iemaņas darbā ar datoru;

 • Pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;

 • Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas, Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumu Nr.20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātais publiskai personai” 15.punktā un Komerclikumā noteiktajām prasībām;

 • Nevainojama reputācija.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • Dzīves gaitas aprakstu (CV Europass standarts), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;

 • Motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību);

 • Apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai nepastāv;

 • Apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā;

 • Pretendenta sagatavotu redzējumu par Sabiedrības attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;

 • Izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas satur norādi uz to, ka attiecīga mācību (studiju) programma tika apgūta latviešu valodā;

 • Citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Informācijai:

 • Valdes locekļa mēneša atlīdzība 3000 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

 • Kandidātu atlases process norisināsies trīs kārtās.

 • Nominācijas komisijas sastāvs:

  • Kārlis Rasis, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektores vietnieks, nominācijas komisijas priekšsēdētajs;

  • Nikolajs Jefimovs, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs, nominācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

  • Anna Kokina, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Administratīvā departamenta Personāla un informācijas sistēmu vadības nodaļas vadītāja, personāla speciāliste, nominācijas komisijas locekle;

  • Ruslans Golovans, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Juridiskā departamenta vadītājs, nominācijas komisijas loceklis;

  • Jānis Teivāns-Treinovskis, Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes Tiesību, vadībzinātnes un ekonomikas katedras profesors, neatkarīgais eksperts.

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

 • pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde”, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Daugavpils satiksme” valdes locekļa amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;

 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi „SIA “Daugavpils satiksme” valdes locekļa amata kandidātu atlasei” var iesūtīt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@daugavpils.lv.

  Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2024.gada 27.jūnijam ieskaitot.